Uchylenie zakazu zbliżania się

Zakaz zbliżania się to m. in. jeden ze środków zapobiegawczych. W postępowaniu przygotowawczym orzeka o jego zastosowaniu postanowieniem Prokurator, a w postępowaniu przed sądem – Sąd. Zakaz zbliżania się może zostać uchylony. Uchylenie zakazu zbliżania może nastąpić z urzędu lub…

Naruszenie miru domowego

Przestępstwo to polega na wdarciu się na czyjś teren bądź nieopuszczeniu czyjegoś terenu pomimo wezwania. Dlatego też, czyn ten można popełnić przez działanie jak również zaniechanie. „Wdarcie się” należy odróżnić od „włamania się”. Przez wdarcie się należy rozumieć wejście w…

Zatrzymanie prawa jazdy - zażalenie

Zgodnie z art. 135 ustawy Prawo o ruchu drogowym Policja zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem m.in. gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.…

Przemoc w rodzinie

Stosowanie przemocy wobec osoby najbliższej jak również osoby pozostającej w stosunku zależności od sprawcy wypełnia znamiona przestępstwa znęcania się. Przestępstwo to opisane jest w art. 207 k.k.. Pokrzywdzony tym przestępstwem może zmagać się z przemocą fizyczną stosowaną wobec niego, jak…

Sprawy karne, a adwokat

Czy pomoc adwokata w sprawach karnych jest potrzebna? W sprawach karnych, czy to o przestępstwa, czy też o wykroczenia postępowanie karne należy podzielić na postępowanie prowadzone przez organy ścigania i postępowanie przed Sądem. Stronami postępowania przygotowawczego jest podejrzany i pokrzywdzony.…

Dozór elektroniczny, jak złożyć wniosek, jak uzasadnić wniosek?

Aby skazany mógł odbyć karę w systemie dozoru elektronicznego (SDE) musi złożyć stosowny wniosek. Sądy nie zajmują się tym z urzędu, to znaczy, że Sądy bez wniosku skazanego lub innego uprawnionego podmiotu, nie rozstrzygają o możliwości odbycia przez skazanego kary…

Uchylenie środka zapobiegawczego, uchylenie dozoru Policji

Dozór Policji jest jednym ze środków zapobiegawczych. Postanowienie o oddaniu podejrzanego pod dozór Policji wydaje prokurator, a na etapie postępowania przed sądem postanowienie takie wobec oskarżonego wydaje Sąd. Osobie, wobec której zastosowano środek zapobiegawczy przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Zażalenie takie…

Nakaz okresowego opuszczenia lokalu

Kolejnym środkiem karnym, który ma za zadanie ochronę ofiar przestępstwa, w tym w szczególności ofiar przemocy domowej jest nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Po uprawomocnieniu się wyroku, skazany wobec którego orzeczono środek kary w postaci okresowego nakazu…

Zakaz zbliżania się i zakaz kontaktowania się

W ramach postępowania karnego, nie tylko oskarżony ma swoje uprawnienia. Prawo stoi też na straży ochrony sytuacji ofiar przestępstw. Ofiara przestępstwa w postępowaniu przygotowawczym jest stroną postępowania– pokrzywdzonym. W postępowaniu przed Sądem może natomiast działać jako oskarżyciel posiłkowy. W ramach…

Dowód z nagrania

Czy nagranie rozmowy może być dowodem w procesie karnym? Coraz częściej zdarza się, klienci wskazują, iż dysponują nagraniem, które chcieliby przedłożyć Sądowi, jako dowód. Oczywiście nagranie wykonane przez stronę kwalifikuje się jako dowód prywatny. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z…

Skrócenie czasu trwania środka karnego

W poprzednim artykule omówiłam katalog środków karnych, które wobec oskarżonego może orzec Sąd. Niektóre z tych środków mogą zostać orzeczone na kilka, kilkanaście lat, a inne nawet dożywotnio. Z doświadczenia wiem, że środki karne stanowią istotną dolegliwość dla skazanego. Klienci…

Środki karne

Ustawodawca przewidział szeroki katalog środków karnych. Są to środki, które Sąd może, a w niektórych przypadkach musi orzec obok kary zasadniczej. Środki karne mają różnorodny charakter. Są to bowiem środki o charakterze represyjnym, kompensacyjnym, czy prewencyjnym. Środki karne mogą również…

Rozłożenie grzywny na raty

Skazany po uprawomocnieniu się wyroku karnego, w którym wymierzono mu karę grzywny może wystąpić do Sądu z wnioskiem o rozłożenie grzywny na raty. Instytucję tę reguluje art. 49 k.k.w. Z wnioskiem o rozłożenie grzywny na raty, poza skazanym może wystąpić…

Przedstawienie zarzutów podejrzanemu

Postępowanie przygotowawcze prowadzone zarówno w formie dochodzenia, jak i śledztwa składa się z dwóch etapów: postępowania in rem (postępowania w sprawie) oraz postępowania in personam (postępowania przeciwko osobie). Momentem granicznym pomiędzy tymi dwoma fazami postępowania stanowi właśnie przedstawienie zarzutów. W…

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze jest instytucją prawa karnego przewidzianą w art. 387 k.p.k. Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie…

Nagrywanie rozprawy karnej

W wielu Sądach prowadzone rozprawy nadal nie są nagrywane. W takim przypadku strona postępowania, która chce mieć utrwalony przebieg rozprawy musi wystąpić z odpowiednim wnioskiem do Sądu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 358 k.p.k. jeżeli nie przemawia przeciw temu wzgląd…

Blokada alkoholowa w samochodzie

Czy osoba wobec której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może prowadzić samochód? Po upływie połowy okresu na który orzeczono wobec sprawcy czynu zabronionego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, może on starać się o zamianę tego środka na zakaz…

Wyrok nakazowy

Czym jest wyrok nakazowy? W jakich przypadkach zostaje wydany? Jak można się od niego odwołać? Wszystkie te wątpliwości postaram się rozwiać w treści poniższego artykułu. Wyrok nakazowy może zostać orzeczony wobec oskarżonego w sprawie karnej jak również wobec obwinionego w…

Warunkowe umorzenie postepowania karnego - na czym polega?

Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego? Zgodnie z art. 66 k.k. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne,…

Obrońca w procesie karnym - obrona obligatoryjna

W postępowaniu karnym podejrzany i oskarżony mogą korzystać z pomocy obrońcy – adwokata lub radcy prawnego. Niewątpliwie dzięki skorzystaniu z pomocy obrońcy oskarżonemu prościej jest się bronić w postępowaniu karnym, czuje się on również pewniej przed Sądem. Nadto, obrońca reprezentuje…

Kradzież z włamaniem

W poprzednich wpisach wyjaśniłam, kiedy sprawca kradzieży popełnia przestępstwo, a kiedy wykroczenie, natomiast w poniższym artykule wyjaśnię, czym różni się „zwykła kradzież” od kradzieży z włamaniem. Przestępstwo kradzieży popełnia ten, kto dokonuje zaboru cudzej rzeczy ruchomej. W typie podstawowym kradzieży…

Subsydiarny akt oskarżenia

Po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego w 2019 r. droga do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia została dla pokrzywdzonego wydłużona. Pokrzywdzony może wcielić się w rolę oskarżyciela, a więc wnieść subsydiarny akt oskarżenia wyłącznie w przypadku popełnienia na jego szkodę przestępstwa ściganego…

Końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania przygotowawczego

Końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania przygotowawczego przeprowadza organ prowadzący to postępowanie w przypadku śledztwa - prokurator na wniosek podejrzanego lub jego obrońcy. Wniosek o przeprowadzenie końcowego zaznajomienia można złożyć do chwili wydania postanowienia o zamknięciu śledztwa, a w dochodzeniu do…

Oskarżony w postępowaniu przed Sądem - prawa oskarżonego

Rozprawa rozpoczyna się od wywołania sprawy, następnie przewodniczący (składu sędziowskiego, a przy składzie jednoosobowym- sędzia) sprawdza stawiennictwo stron i wezwanych na rozprawę osób np. świadków, czy biegłych. W przypadku pierwszej rozprawy oskarżyciel, a w przypadku jego nieobecności Sąd dokonuje zwięzłego…

Prawo do odmowy składania zeznań

Sąd rozpoczynając przesłuchanie świadka zapytuje go m. in. o imię, nazwisko, wiek, zajęcie, karalność za fałszywe zeznanie lub oskarżenie oraz stosunek do stron. Świadek zostaje pouczony o prawie odmowy odpowiedzi na pytania, jak również gdy świadek jest osobą najbliższą o…

Obecność oskarżonego na rozprawie

Czy oskarżony musi być na rozprawie w Sądzie, czy jego obecność nie jest obowiązkowa? Zasadniczo obecność oskarżonego na rozprawie nie jest obowiązkowa, tzn. to od decyzji oskarżonego zależy czy weźmie udział w rozprawie. Sąd może jednak uznać obecność oskarżonego za…

Odpowiedzialność karna lekarza

Zawód lekarza jest niewątpliwie zawodem zaufania publicznego. Lekarz w zakresie wykonywania swojej pracy w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie korzysta…

Zastępcza kara pozbawienia wolności

Po uprawomocnieniu się wyroku Sądu skazującego na karę grzywny sprawca często z różnych powodów uchyla się od jej wykonania. Nie należy jednak zapominać o zapłacie ani też bagatelizować orzeczonej kary grzywny. Wskazać bowiem należy, iż w przypadku, gdy egzekucja grzywny…

Kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem

Kara pozbawienia wolności jest jedną z katalogu kar wymienionych w art. 32 Kodeksu karnego. Wymierzenie przedmiotowej kary nie zawsze jednak jest równoznaczne z koniecznością odbycia jej w zakładzie karnym. Sąd uznając, iż oskarżony jest winny popełnienia zarzucanego mu w akcie…

Czyn ciągły

Czytając opis czynu zarzucanego oskarżonemu w akcie oskarżenia oraz jego kwalifikacje prawną często można spotkać się z wyrażeniem: „działając w ramach czynu ciągłego” lub po prostu z wymienieniem jako jednego z przepisów dotyczących kwalifikacji prawnej czynu art. 12 k.k. W…

Zarzuty w apelacji karnej

Apelacja karna od wyroku Sądu I instancji poza wymogami formalnymi pisma procesowego powinna zawierać: zakres zaskarżenia, zarzuty, wnioski oraz uzasadnienie. W Kodeksie postępowania karnego wymieniono następujące zarzuty, jakie można stawiać zaskarżanemu wyrokowi: zarzut obrazy prawa materialnego, w zakresie kwalifikacji prawnej…

Apelacja karna - jak napisać apelację?

Od nieprawomocnego wyroku Sądu I instancji stronom (oskarżonemu, obwinionemu, oskarżycielowi posiłkowemu, oskarżycielowi prywatnemu, ich przedstawicielom ustawowym, pełnomocnikom, obrońcy oraz prokuratorowi), a w przypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne wydanego na posiedzeniu także pokrzywdzonemu nie działającemu jako oskarżyciel posiłkowy przysługuje apelacja.…

Kradzież- przestępstwo, czy wykroczenie?

Otóż jak to w prawie bywa kradzież cudzej rzeczy w zależności od konkretnego przypadku może stanowić albo przestępstwo albo wykroczenie. Kradzież rzeczy o wartości do 500 zł stanowi wykroczenie opisane w art. 119 k.w. Natomiast kradzież rzeczy o wartości powyżej…

Groźby karalne

Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Groźba może mieć postać ustną, pisemną,…

Stalking - uporczywe nękanie

Stalkerem może być były partner, który po zakończeniu nieudanego związku nie może pogodzić się z rozstaniem i zaczyna prześladować byłego partnera jak również sąsiedzi pomiędzy, którymi powstał konflikt, czy współpracownicy. Stalking to nękanie, dręczenie drugiego człowieka, niedawanie mu spokoju, prześladowanie,…

Prawa zatrzymanego

Zatrzymany ma prawo do uzyskania natychmiastowej informacji o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu prawach. Prawa te to: Prawo do informacji o przyczynie zatrzymania i do bycia wysłuchanym. Prawo do skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Prawo do nawiązania…

Jazda samochodem pod wpływem alkoholu – przestępstwo czy wykroczenie?

Jazda samochodem pod wpływem alkoholu – przestępstwo czy wykroczenie? Ponowne skazanie za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości Jednym z najczęściej popełnianych w Polsce przestępstw jest jazda samochodem pod wpływem alkoholu. Zazwyczaj osoba prowadząca samochód pod wpływem alkoholu, trunek spożywała dzień…

Przestępstwo niealimentacji

Zdarza się, że Sąd zasądzi alimenty na małoletnie dziecko, lecz pomimo to zobowiązany do świadczenia na rzecz małoletniego, np. ojciec pomimo nałożenia na niego tego obowiązku, nie przekazuje żadnych świadczeń na rzecz dziecka lub też płaci alimenty ale nie w…

Znęcanie się

Na czym polega przestępstwo znęcania? Jakie zachowania możemy zakwalifikować jako wypełniające znamiona tego przestępstwa? I nad kim można się znęcać? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w poniższym artykule. Przestępstwo znęcania opisane w art 207. k.k. popełnia ten…