Uchylenie zakazu zbliżania się

Zakaz zbliżania się to m. in. jeden ze środków zapobiegawczych. W postępowaniu przygotowawczym orzeka o jego zastosowaniu postanowieniem Prokurator, a w postępowaniu przed sądem – Sąd. Zakaz zbliżania się może zostać uchylony. Uchylenie zakazu zbliżania może nastąpić z urzędu lub na wniosek podejrzanego lub oskarżonego, czy obrońcy. Zgodnie z art. 253 k.p.k. środek zapobiegawczy należy niezwłocznie uchylić lub zmienić, jeżeli…

Naruszenie miru domowego

Przestępstwo to polega na wdarciu się na czyjś teren bądź nieopuszczeniu czyjegoś terenu pomimo wezwania. Dlatego też, czyn ten można popełnić przez działanie jak również zaniechanie. „Wdarcie się” należy odróżnić od „włamania się”. Przez wdarcie się należy rozumieć wejście w dowolny sposób do cudzego miejsca chronionego, wbrew woli uprawnionego może więc to być wejście chociażby podstępem. Do naruszenia miru domowego…

Zatrzymanie prawa jazdy - zażalenie

Zgodnie z art. 135 ustawy Prawo o ruchu drogowym Policja zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem m.in. gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu. Zatrzymanie wydanego w kraju prawa jazdy następuje przez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu do centralnej ewidencji kierowców. Postanowienie o zatrzymaniu prawa…

Przemoc w rodzinie

Stosowanie przemocy wobec osoby najbliższej jak również osoby pozostającej w stosunku zależności od sprawcy wypełnia znamiona przestępstwa znęcania się. Przestępstwo to opisane jest w art. 207 k.k.. Pokrzywdzony tym przestępstwem może zmagać się z przemocą fizyczną stosowaną wobec niego, jak również z przemocą psychiczną. Niestety nadal, choć świadomość prawna społeczeństwa jest znacznie wyższa, wiele osób pokrzywdzonych tym przestępstwem nie decyduje…

Sprawy karne, a adwokat

Czy pomoc adwokata w sprawach karnych jest potrzebna? W sprawach karnych, czy to o przestępstwa, czy też o wykroczenia postępowanie karne należy podzielić na postępowanie prowadzone przez organy ścigania i postępowanie przed Sądem. Stronami postępowania przygotowawczego jest podejrzany i pokrzywdzony. Mogą oni składać wnioski dowodowe oraz brać aktywny udział w przebiegu postępowania. Przed przesłuchaniem pokrzywdzonego, świadka, czy przed złożeniem wyjaśnień…

Dozór elektroniczny, jak złożyć wniosek, jak uzasadnić wniosek?

Aby skazany mógł odbyć karę w systemie dozoru elektronicznego (SDE) musi złożyć stosowny wniosek. Sądy nie zajmują się tym z urzędu, to znaczy, że Sądy bez wniosku skazanego lub innego uprawnionego podmiotu, nie rozstrzygają o możliwości odbycia przez skazanego kary w SDE. Wniosek taki za skazanego może oczywiście złożyć również jego obrońca. Wniosek o dozór elektroniczny składa się wraz z…

Uchylenie środka zapobiegawczego, uchylenie dozoru Policji

Dozór Policji jest jednym ze środków zapobiegawczych. Postanowienie o oddaniu podejrzanego pod dozór Policji wydaje prokurator, a na etapie postępowania przed sądem postanowienie takie wobec oskarżonego wydaje Sąd. Osobie, wobec której zastosowano środek zapobiegawczy przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Zażalenie takie należy złożyć w terminie 7 dni. Oddany pod dozór ma obowiązek stosowania się do wymagań zawartych w postanowieniu sądu lub…

Nakaz okresowego opuszczenia lokalu

Kolejnym środkiem karnym, który ma za zadanie ochronę ofiar przestępstwa, w tym w szczególności ofiar przemocy domowej jest nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Po uprawomocnieniu się wyroku, skazany wobec którego orzeczono środek kary w postaci okresowego nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego z pokrzywdzonym, powinien opuścić lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym, nawet gdy lokal taki stanowi również jego własność…

Zakaz zbliżania się i zakaz kontaktowania się

W ramach postępowania karnego, nie tylko oskarżony ma swoje uprawnienia. Prawo stoi też na straży ochrony sytuacji ofiar przestępstw. Ofiara przestępstwa w postępowaniu przygotowawczym jest stroną postępowania– pokrzywdzonym. W postępowaniu przed Sądem może natomiast działać jako oskarżyciel posiłkowy. W ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii, jako adwokat reprezentuję również pokrzywdzonych przestępstwem oraz oskarżycieli posiłkowych. Niektóre ze środków karnych stanowią nie tylko…