Nakaz okresowego opuszczenia lokalu

Kolejnym środkiem karnym, który ma za zadanie ochronę ofiar przestępstwa, w tym w szczególności ofiar przemocy domowej jest nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Po uprawomocnieniu się wyroku, skazany wobec którego orzeczono środek kary w postaci okresowego nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego z pokrzywdzonym, powinien opuścić lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym, nawet gdy lokal taki stanowi również jego własność oraz także wtedy, gdy nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu. Nie stosując się do orzeczonego wobec niego środka karnego – nakazu opuszczenia lokalu naraża się on bowiem na zarzut popełnienia kolejnego przestępstwa, a to przestępstwa opisanego w art. 244 k.k..

Konsekwencją zastosowania przedmiotowego nakazu jest obowiązek okresowego opuszczenia lokalu mieszkalnego bez konieczności uprzedniego przeprowadzenia postępowania eksmisyjnego.

Wskazać należy, iż w niektórych przypadkach obligatoryjnym jest orzeczenie zarówno zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego, jak i nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku, gdy sprawca popełnił przestępstwo określone w rozdziale XXV  Kodeksu karnego, (a więc np. przestępstwo zgwałcenia, zmuszania do uprawiania prostytucji, seksualne wykorzystanie bezradności, czy niepoczytalności, jak również przestępstwo seksualnego wykorzystania małoletniego). Sytuacja ta ma również miejsce w przypadku przestępstw z rozdziału XXVI Kodeksu karnego (m. in. przestępstwa znęcania się).

Orzeczenie okresowego nakazu opuszczenia lokalu zostało jednak ograniczone wyłącznie do tych sytuacji, gdy sprawca popełnił wobec pokrzywdzonego, z którym wspólnie zamieszkuje przestępstwa z rozdziałów wskazanych w tym przepisie, czyli przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz rodzinie i opiece. Zatem, nakazu okresowego opuszczenia lokalu nie można orzec, gdy sprawca popełnił przestępstwo umyślne z użyciem przemocy wobec osoby, z którą wspólnie zamieszkuje, jeżeli nie jest to jednocześnie przestępstwo z wyżej wskazanych rozdziałów.

Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym może być także zastosowany jako obowiązek probacyjny, a więc związany z poddaniem sprawy próbie i orzeczeniem wobec niego kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub tytułem środka zabezpieczającego.

W razie dalszych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości e-mail w celu umówienia spotkania w Kancelarii.

 Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak prowadzi Kancelarię Adwokacką w Chrzanowie. W ramach prowadzonej działalności zajmuje się prowadzeniem spraw zwłaszcza na terenie województwa małopolskiego (m. in. Chrzanów, Trzebinia, Oświęcim, Chełmek, Kraków) oraz śląskiego (m. in. Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, czy Katowice). W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie odbyć się online.