Zrzeczenie się dziedziczenia

W polskim porządku prawnym umowy o spadek po osobie żyjącej są nieważne, wyjątkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym. Wyjątkiem takim jest m. in. umowa o zrzeczenie się dziedziczenia. Przyszły spadkobierca ustawowy może zawrzeć z przyszłym spadkodawcą (a więc osobą po, śmierci której dziedziczyłby) umowę, w której zrzeka się dziedziczenia po niej. Aby taka umowa wywierała skutki prawne, musi być zawarta w…

Testament

Polski ustawodawca przewidział kilka rodzajów testamentów,. Najbardziej popularny nadal jest jednak testament sporządzony w formie aktu notarialnego bądź testament własnoręczny tzw. testament holograficzny. O ile sposób sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego, u notariusza nie stanowi problemu, bowiem nad jego formą czuwa notariusz, to sporządzenie testamentu własnoręcznego może nastręczyć testatorowi (osobie sporządzającej testament) sporo problemów. Aby testament własnoręczny mógł zostać…

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Rodzice odrzucając spadek po bliskiej zmarłej osobie powinni zdawać sobie sprawę z tego, iż w większości przypadków do dziedziczenia po zmarłym w ich miejsce wejdą ich dzieci. Jeżeli dzieci te są już pełnoletnie to w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o powołaniu do spadku po danym spadkodawcy, mogą przed Sądem spadku lub notariuszem złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Za…