Nagrywanie rozprawy karnej

W wielu Sądach prowadzone rozprawy nadal nie są nagrywane. W takim przypadku strona postępowania, która chce mieć utrwalony przebieg rozprawy musi wystąpić z odpowiednim wnioskiem do Sądu prowadzącego postępowanie.

Zgodnie z art. 358 k.p.k. jeżeli nie przemawia przeciw temu wzgląd na prawidłowość postępowania, Sąd na wniosek strony wyraża zgodę na utrwalenie przez nią przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.

Jak złożyć wniosek o nagrywanie rozprawy? Wniosek taki może zostać złożony przez stronę ustnie do protokołu lub na piśmie. Po złożeniu przez stronę przedmiotowego wniosku Sąd wydaje postanowienie, w którym zezwala na utrwalanie dźwięku bądź też nie. Od postanowienia takiego stronie nie przysługuje zażalenie. Przyjmuje się, iż możliwość rejestrowania przez stronę przebiegu rozprawy dotyczy zarówno rozprawy jawnej zewnętrznie, jak również rozprawy prowadzonej z wyłączeniem jawności, za wyjątkiem sytuacji, gdy wyłączenie jawności ma miejsce z uwagi na ochronę tajemnicy, którą uchylono dla potrzeb procesu.

Wskazać należy, iż prawo strony do nagrywanie przebiegu odnosi się wyłącznie do nagrywania dźwięku, a nie obrazu. Nagrywanie przebiegu rozprawy, nawet jej dźwięku przez stronę bez zgody Sądu jest bezprawne.

Poza stronami postępowania prawo nagrywania rozprawy przysługuje zgodnie z art. 357 k.p.k. przedstawicielom środków masowego przekazu. Sąd zezwala przedstawicielom środków masowego przekazu na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy. Zatem, przedstawiciele mediów również muszą wystąpić do Sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na rejestrację. Jednak podmioty te poza nagrywaniem dźwięku za zgodą Sądu mogą także nagrywać obraz. Przedstawiciele mediów nie mogą jednak utrwalać przebiegu rozprawy w przypadku wyłączenia jej jawności. Zatem, jeśli jawność rozprawy zostanie wyłączona w całości lub w części, Sąd tym samym nie może zezwolić przedstawicielom środków społecznego przekazu na utrwalanie obrazu lub dźwięku z jej przebiegu przy drzwiach zamkniętych.