Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze jest instytucją prawa karnego przewidzianą w art. 387 k.p.k. Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Z uprawnienia tego mogą jednak skorzystać wyłącznie oskarżeni, którym zarzucono popełnienie przestępstwa za które grozi maksymalnie kara 15 lat pozbawienia wolności. Wniosek ten może dotyczyć również poniesienia kosztów postępowania.

Wniosek oskarżonego może zostać uwzględniony przez Sąd, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, a cele postępowania karnego zostaną osiągnięte. Zatem, w przypadku w którym oskarżony przyznałby się nawet do winny, a okoliczności popełnienia przez niego przestępstwa budzą wątpliwości Sąd nie jest władny uwzględnić wniosku o dobrowolne poddanie się karze.

Wniosek nie zostanie również uwzględniony, gdy wyrazi na to zgodę prokurator, a pokrzywdzony nie wyrazi sprzeciwu. Uważa się jednak, iż sprzeciw ten powinien być wyrażony w sposób wyraźny. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim stosownych zmian.

Oskarżony, który chce dobrowolnie poddać się karze powinien skorzystać z pomocy obrońcy. Jeżeli nie posiada on obrońcy z wyboru, może wnioskować o wyznaczenie mu przez Sąd obrońcy z urzędu. We wniosku tym oskarżony musi bowiem zaproponować konkretną karę, która ma zostać wymierzona mu przez Sąd.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w przypadku gdy oskarżony skorzysta z dobrowolnego poddania się karze, a jego wniosek zostanie przez Sąd uwzględniony, to chcąc następnie złożyć apelację od przedmiotowego wyroku, oskarżony nie może w niej powoływać się na zarzuty dotyczące błędu w ustaleniach faktycznych oraz rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki, środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka.

W razie dalszych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości e-mail w celu umówienia spotkania w Kancelarii.

 Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak prowadzi Kancelarię Adwokacką w Chrzanowie. W ramach prowadzonej działalności zajmuje się prowadzeniem spraw zwłaszcza na terenie województwa małopolskiego (m. in. Chrzanów, Trzebinia, Oświęcim, Chełmek, Kraków) oraz śląskiego (m. in. Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, czy Katowice). W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie odbyć się online.