Zwrot pierścionka zaręczynowego

Zaręczyny nie zawsze prowadzą do ślubu. Zdarza się, że do zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy narzeczonymi nie dochodzi, a zaręczyny ulegają zerwaniu. Może się tak stać wskutek decyzji obojga z narzeczonych, albo też jednego z nich. Czy w przypadku zerwania zaręczyn, narzeczona powinna zwrócić pierścionek zaręczynowy? Jak zwrotu pierścionka zaręczynowego może domagać się narzeczony? Prawo normuje stosunki społeczne, a poszczególne instytucje…

Renta wyrównawcza

Renta wyrównawcza inaczej renta uzupełniająca przysługuje poszkodowanemu na podstawie art. 444 § 2 k.c. m. in. w przypadku, w którym osoba pozostająca w stosunku pracy uległa wypadkowi, czy to przy pracy czy to np. wypadkowi komunikacyjnemu w wyniku którego doszło do krzywdy na osobie. Poszkodowany zatem musiał doznać obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia na skutek zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi…