Obecność oskarżonego na rozprawie

Czy oskarżony musi być na rozprawie w Sądzie, czy jego obecność nie jest obowiązkowa? Zasadniczo obecność oskarżonego na rozprawie nie jest obowiązkowa, tzn. to od decyzji oskarżonego zależy czy weźmie udział w rozprawie. Sąd może jednak uznać obecność oskarżonego za obligatoryjną. Nadto, w niektórych przypadkach jak w sprawach o zbrodnie już ustawodawca uznał obecność oskarżonego na rozprawie za obligatoryjną. Zatem,…

Rozwód, a powrót do nazwiska panieńskiego

Część klientek po rozwodzie dopytuje o możliwość powrotu do nazwiska panieńskiego, nie chcąc nadal nosić tego samego nazwiska co były mąż. Otóż po rozwodzie faktycznie można zmienić nazwisko na poprzednie, noszone przed ślubem. Należy jednak pamiętać o terminie, w którym trzeba złożyć oświadczenie w tym przedmiocie. Kobieta, która chce wrócić do nazwiska panieńskiego musi złożyć oświadczenie przed Kierownikiem Urzędu Stanu…

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawić władzy rodzicielskiej można jednego lub oboje rodziców. Najczęściej z wnioskiem o pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców dziecka występuje drugi z nich. Jednak o pozbawieniu władzy rodzicielskiej Sąd może rozstrzygać także z urzędu (np. po zawiadomieniu Sądu przez Policję lub MOPS). Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najdalej idącą ingerencją w zakresie władzy rodzicielskiej. Rodzica można pozbawić władzy rodzicielskiej, gdy niewykonuje…

Alimenty na dorosłe dziecko

Rodzice zobowiązani są do przyczyniania się do utrzymania dzieci w stosunku do swoich możliwości majątkowych i zarobkowych. Jak długo należy płacić alimenty? Czy należy płacić alimenty na dorosłe dziecko, do kiedy? Klienci często zadają te pytania. Często rodzic – matka lub ojciec zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz dziecka myśli, iż po ukończeniu przez dziecko 18-go roku życia nie będzie…

Koszty rozwodu

Często podczas spotkania klienci pytają o koszty rozwodu. Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł, ponosi ją ten z małżonków, który występuje do Sądu z pozwem o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Strony postępowania rozwodowego muszą również liczyć się z dodatkowymi kosztami w zależności od przeprowadzonych w toku procesu dowodów (np. w przypadku dowodu z opinii biegłego). Zasadą jest,…

Zatrzymanie prawa jazdy, a przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym

Zgodnie z art. 135 ustawy Prawo o ruchu drogowym Policja zatrzymuje prawo jazdy w przypadku przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h przez kierującego pojazdem na obszarze zabudowanym. Jednak to nie wszystkie konsekwencje przekroczenia dozwolonej prędkości. Osoba taka popełnia bowiem także wykroczenie opisane w art. 92a k.w.. Wykroczenie to popełnia bowiem ten kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia…

Alimenty na dziecko - od czego zależy ich wysokość?

Od czego zależna jest wysokość alimentów na rzecz dziecka? Obowiązek przyczyniania się do utrzymania dziecka spoczywa na obojgu rodziców. Każde z rodziców ponosi koszty utrzymania dziecka w stosunku do swoich możliwości zarobkowych i majątkowych, tak aby usprawiedliwione potrzeby małoletniego były zaspokojone. Pojęcie możliwości zarobkowych i majątkowych nie zawsze jest tożsame z faktycznie otrzymywanymi przez rodzica dochodami, wynagrodzeniem za pracę. Chodzi…

Kontakty z dzieckiem - prawo i obowiązek rodziców

W wyroku rozwodowym Sąd orzeka o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem tego z rodziców, któremu władza rodzicielska została ograniczona lub przy którym dziecko nie ma stałego miejsca pobytu. Sąd może nie orzekać co do sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem wyłącznie na zgodny wniosek rodziców. Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest nie tylko prawem ale i obowiązkiem rodzica. Kontakty z dzieckiem są…

Miejsce zamieszkania dziecka i zmiana miejsca zamieszkania po rozwodzie

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielska jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska albo któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. W przypadku, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, mającym osobne miejsca zamieszkania miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W wyroku rozwodowym Sąd orzeka…