Blokada alkoholowa w samochodzie

Czy osoba wobec której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może prowadzić samochód?

Po upływie połowy okresu na który orzeczono wobec sprawcy czynu zabronionego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, może on starać się o zamianę tego środka na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w tzw. „blokadę alkoholową”. W przypadku zaś gdy wobec kierowcy orzeczono dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów może od starać się o zamianę tego środka na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową po co najmniej 10 latach.

Oczywiście nie zawsze upływ czasu spowoduje, iż Sąd zamieni kierującemu środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Decyzja Sądu jest bowiem fakultatywna. Zależy ona także od tzw. pozytywnej oceny kryminologicznej. Sąd bierze zatem pod uwagę również postawę sprawcy tj. skruchę, naprawienie szkody, poddanie się odpowiedzialności karnej, jego warunki i właściwości osobiste np. cechy osobiste, tryb życia, sytuację rodzinną oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego tj. np. nienadużywanie alkoholu, czy przestrzeganie porządku prawnego. Na wydane przez Sąd postanowienie przysługuje przysługuje zażalenie.

Czym jest blokada alkoholowa? Blokada alkoholowa to urządzenie zamontowane w pojeździe, uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Blokada jest montowana w pojeździe przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Jeżeli skazany wobec, którego orzeczono zakaz prowadzenia pojazdu z postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, Sąd może orzec o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w postaci, o której mowa powyżej.