Sprawy karne, a adwokat

 

Czy pomoc adwokata w sprawach karnych jest potrzebna?

 

W sprawach karnych, czy to o przestępstwa, czy też o wykroczenia postępowanie karne należy podzielić na postępowanie prowadzone przez organy ścigania i postępowanie przed Sądem.

Stronami postępowania przygotowawczego jest podejrzany i pokrzywdzony. Mogą oni składać wnioski dowodowe oraz brać aktywny udział w przebiegu postępowania. Przed przesłuchaniem pokrzywdzonego, świadka, czy przed złożeniem wyjaśnień przez podejrzanego są oni pouczani o przysługującym im prawach i obowiązkach w postępowaniu karnym.

Przesłuchaniu w postępowaniu przygotowawczym, czy też już przed Sądem często jednak towarzyszą emocje, pokrzywdzony, podejrzany, czy oskarżony denerwują się podczas tej czynności. Dlatego też, zdarza się, że zapominają o niektórych kwestiach i nie mówią o nich podczas składania zeznań, czy wyjaśnień.

Podobnie rozprawa karna często wywołuje u osób w niej uczestniczących stres. Z doświadczenia wiem, że oskarżony, czy też pokrzywdzony, który często w postępowaniu przed Sądem uczestniczy w rozprawie już jako oskarżyciel posiłkowy denerwują się jej przebiegiem. Stres związany jest chociażby z zajęciem właściwego miejsca na sali rozpraw, z tym jak zwracać się do Sądu, czy wreszcie z tym w którym momencie rozprawy należy zabrać głos.

Uczestniczący z klientem w czynnościach postępowania przygotowawczego adwokat pełniący funkcję obrońcy lub pełnomocnika wyjaśnia klientowi – podejrzanemu, oskarżonemu, czy pokrzywdzonemu jak wyglądają kolejne etapy postępowania karnego oraz czuwa nad właściwym przebiegiem danej czynności.

Biorący udział w rozprawie adwokat pełniący funkcję obrońcy oskarżonego lub pełnomocnika pokrzywdzonego jest uprawniony do zadawania pytań świadkom przesłuchiwanym podczas rozprawy karnej, składa wnioski dowodowe, zapoznaje się z aktami postępowania karnego, a po zamknięciu przewodu sądowego w ostatnim słowie, wygłasza mowę. Adwokat reprezentujący klienta składa po wydaniu wyroku w sprawie składa także wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, a następnie apelację.

 

Jako adwokat w ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej w Chrzanowie udzielam porad prawnych dotyczących spraw karnych oraz reprezentuję klientów jako obrońca i pełnomocnik w sprawach karnych.

W razie dalszych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości e-mail w celu umówienia spotkania w Kancelarii.

W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej zajmuję się prowadzeniem spraw zwłaszcza na terenie województwa małopolskiego (m. in. Chrzanów, Trzebinia, Oświęcim, Chełmek, Kraków) oraz śląskiego (m. in. Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, czy Katowice). W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie odbyć się online.