Środki karne

Ustawodawca przewidział szeroki katalog środków karnych. Są to środki, które Sąd może, a w niektórych przypadkach musi orzec obok kary zasadniczej. Środki karne mają różnorodny charakter. Są to bowiem środki o charakterze represyjnym, kompensacyjnym, czy prewencyjnym. Środki karne mogą również zostać orzeczone m. in. przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego.

 

Zgodnie z art. 37 k.k. do katalogu środków karnych należą:

 

  • pozbawienie praw publicznych (od roku do 10 lat),

  • zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej (od roku do 15 lat),

  • zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi (od roku do 15 lat),

  • zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu (od roku do 15 lat),

  • zakaz wstępu na imprezę masową (od roku do 6 lat)

  • zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych (od 2 lat do 10 lat)

  • nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (od roku do 10 lat)

  • zakaz prowadzenia pojazdów (od roku do 15 lat),

  • świadczenie pieniężne;

  • podanie wyroku do publicznej wiadomości.