Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia zarówno z winy pracownika, jak i bez winy pracownika. W art. 52 Kodeksu pracy, ustawodawca uregulował przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Do przyczyn tych należą: ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze…

Wypowiedzenie zmieniające

Poza rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzeniem umowy o pracę ustawodawca przewidział także instytucję tzw. wypowiedzenia zmieniającego, czyli wypowiedzenia warunków pracy lub płacy. Pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi dotychczasowe warunki pracy lub płacy składając przedmiotowe oświadczenia na piśmie. Wypowiedzenie zmieniające składa się z dwóch elementów: wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę i złożonej przez niego propozycji nowych warunków dalszego zatrudnienia…

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

Pracownik, który otrzymał od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę może w terminie 21 dni od jego otrzymania odwołać się od przedmiotowego wypowiedzenia do Sądu pracy. Pracownik, któremu wypowiedziano umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony może domagać się uznania przez Sąd wypowiedzenia za bezskuteczne, a w przypadku gdy okres wypowiedzenia już minął może domagać się przywrócenia do pracy. W przypadku…