Dozór elektroniczny, jak złożyć wniosek, jak uzasadnić wniosek?

Aby skazany mógł odbyć karę w systemie dozoru elektronicznego (SDE) musi złożyć stosowny wniosek. Sądy nie zajmują się tym z urzędu, to znaczy, że Sądy bez wniosku skazanego lub innego uprawnionego podmiotu, nie rozstrzygają o możliwości odbycia przez skazanego kary w SDE. Wniosek taki za skazanego może oczywiście złożyć również jego obrońca.

Wniosek o dozór elektroniczny składa się wraz z uzasadnieniem do Sądu Penitencjarnego miejsca zwykłego pobytu skazanego. Sąd ten rozstrzyga o zezwoleniu na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jak również o jego uchyleniu. Wniosek o dozór elektroniczny można złożyć osobiście w biurze podawczym Sądu Okręgowego lub wysłać pocztą przesyłką poleconą.

 

Przesłanki SDE to:

 

 • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności 1 jednego roku i 6 miesięcy, albo wobec skazanego orzeczono kare pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 k.k., art. 64 a k.k. oraz w art. 65 par 1 i 2 k.k.

   

 • jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary,

   

 • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,

   

 • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, o której mowa w art. 43h § 3 k.k.w.,

   

 • odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne, o których mowa w art. 43h § 1 k.k.w..

 

 

Skazanemu, który nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.


Skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

W systemie dozoru elektronicznego można odbyć również karę pozbawienia wolności orzeczoną jako karę zastępczą lub przestępstwo skarbowe lub karę pozbawienia wolności orzeczoną w warunkach, o których mowa w art. 37 b lub w art. 87 § 2 Kodeksu karnego.


Jeżeli skazany zamieszkuje wspólnie z inną osobą lub osobami pełnoletnimi, warunkiem rozpoczęcia dozoru stacjonarnego jest uprzednia pisemna zgoda tych osób złożona do sądu, obejmująca także umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzanie czynności kontrolnych.

 

 

W razie dalszych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości e-mail w celu umówienia spotkania w Kancelarii.

 

Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak prowadzi Kancelarię Adwokacką w Chrzanowie. W ramach prowadzonej działalności zajmuje się prowadzeniem spraw zwłaszcza na terenie województwa małopolskiego (m. in. Chrzanów, Trzebinia, Oświęcim, Chełmek, Kraków) oraz śląskiego (m. in. Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, czy Katowice). W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie odbyć się online.