Publikacja zdjęć dziecka

W dzisiejszych czasach wiele popularnych portali społecznościowych daje możliwość publikacji zdjęć swoim użytkownikom. Niektóre osoby bardzo chętnie dzielą się z innymi swoimi zdjęciami, filmami, nie widzą żadnego problemu w publikacji w sieci internet swojego wizerunku. Rodzice coraz ostrożniej podchodzą jednak do publikacji zdjęć swoich małoletnich dzieci, a wręcz nie chcą publikować ich wizerunku. Zazwyczaj rodzice mają wspólnie wypracowane stanowisko, co…

Rozwód bez orzeczenia o winie, wygaśnięcie alimentów

W wyroku rozwodowym Sąd nie tylko rozstrzyga o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód (rozwód z orzeczeniem o winie, bądź rozwód bez orzekania o winie) ale najczęściej, również m.in. o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, alimentach na rzecz małoletnich dzieci, kontaktach z małoletnimi dziećmi. Zdarza się także, iż w wyroku rozwodowym Sąd rozstrzyga w przedmiocie obowiązku alimentacyjnym byłych małżonków względem siebie. Przy…

Rozwód, a wyrok zaoczny

Zdarza się, że pozwany nie bierze aktywnego udziału w postępowaniu w sprawie o rozwód. Często uważa, że jego bierna postawa skutecznie uniemożliwi żonie lub mężowi, który wystąpił do Sądu z pozwem o rozwód uzyskanie rozwiązania małżeństwa przez Sąd. Jeżeli pozwany nie ustosunkuje się do treści pozwu, nie wniesie odpowiedzi na pozew o rozwód, to nie spowoduje to automatycznie, iż w…

Rozwód Chrzanów

W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej prowadzę sprawy i reprezentuję klientów w sprawach o rozwód i separację. Zdaję sobie sprawę, że podjęcie decyzji o rozwodzie jest trudne dla klienta. Spotkaniu z adwokatem często towarzyszą emocje, a podczas rozmowy poruszamy niewygodne tematy. Dlatego też, staram się aby podczas wizyty w prowadzonej przez mnie Kancelarii w Chrzanowie, klienci czuli się komfortowo, bowiem niezwykle…

Rozwód, a przestępstwo

Sąd w wyroku rozwodowym wskazuje, które z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego stron. Najczęściej winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponoszą oboje małżonkowie lub jeden z nich. Sąd nie orzeka „o winie” jedynie na zgodne żądanie stron. Na winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego może wpływać popełnienie przez drugiego z małżonków przestępstwa. Przestępstwo to powinno być popełnione na szkodę współmałżonka…

Rozwód, gdzie złożyć pozew? Sąd właściwy dla Chrzanowa i Jaworzna

Zgodnie z art. 41 k.p.c. powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się przed Sądem, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Zatem, pozew o rozwód niezależnie od tego czy będzie to pozew o rozwód z orzeczeniem o winie lub pozew o rozwód bez orzekania o…

Rozwód - od czego i jak zacząć?

Aby Sąd orzekł rozwód pomiędzy żoną, a mężem koniecznym jest aby pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. We wcześniejszych wpisach szczegółowo opisywałam już, czym jest rozkład pożycia małżeńskiego. Rozkład ten jest zupełny, gdy pomiędzy małżonkami ustały wszystkie więzi, które powinny ich łączyć, a więc wieź: uczuciowa, fizyczna i gospodarcza. Rozkład pożycia małżeńskiego ma natomiast charakter natomiast trwały,…

Kiedy rozwód jest niemożliwy

Pomimo złożenia pozwu o rozwód, Sąd nie zawsze go orzeknie. Kiedy zachodzą przesłanki nieorzekania rozwodu? Zgodnie z art. 56 k.r.o. rozwiązanie małżeństwa może nastąpić wyłącznie, gdy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Zatem, Sąd nie orzeknie rozwodu, gdy pomiędzy małżonkami nie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Jak już wyjaśniałam we wcześniejszych artykułach, rozkład pożycia jest zupełny, gdy…

Porozumienie rodzicielskie

W wyroku rozwodowym poza rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie, Sąd rozstrzyga również o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem. Sąd orzeka, także w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego…