Rozłożenie grzywny na raty

Skazany po uprawomocnieniu się wyroku karnego, w którym wymierzono mu karę grzywny może wystąpić do Sądu z wnioskiem o rozłożenie grzywny na raty. Instytucję tę reguluje art. 49 k.k.w.

Z wnioskiem o rozłożenie grzywny na raty, poza skazanym może wystąpić także jego obrońca. W piśmie tym należy umotywować dlaczego rozłożenie grzywny na raty jest uzasadnione, a zatem dlaczego natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Do wniosku o rozłożenie grzywny na raty, należy zatem załączyć dokumenty obrazujące sytuację materialną skazanego i jego rodziny oraz jego zobowiązania finansowe.

Sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, gdy wymierzona grzywna jest znaczna, Sąd może można rozłożyć grzywnę na raty na okres 3 lat.

Sąd rozpoznając wniosek skazanego wydaje postanowienie, na postanowienie to skazany i jego obrońca mogą zaskarżyć zażaleniem.