Uchylenie środka zapobiegawczego, uchylenie dozoru Policji

Dozór Policji jest jednym ze środków zapobiegawczych. Postanowienie o oddaniu podejrzanego pod dozór Policji wydaje prokurator, a na etapie postępowania przed sądem postanowienie takie wobec oskarżonego wydaje Sąd. Osobie, wobec której zastosowano środek zapobiegawczy przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Zażalenie takie należy złożyć w terminie 7 dni.

Oddany pod dozór ma obowiązek stosowania się do wymagań zawartych w postanowieniu sądu lub prokuratora. Obowiązek ten może polegać na zakazie opuszczania określonego miejsca pobytu, zgłaszaniu się do organu dozorującego w określonych odstępach czasu, zawiadamianiu go o zamierzonym wyjeździe oraz o terminie powrotu, zakazie kontaktowania się z pokrzywdzonym lub z innymi osobami, zakazie zbliżania się do określonych osób na wskazaną odległość, zakazie przebywania w określonych miejscach, a także na innych ograniczeniach swobody niezbędnych do wykonywania dozoru.

Osoba oddana pod dozór Policji ma obowiązek stawiania się we wskazanej jednostce organizacyjnej Policji z dokumentem stwierdzającym tożsamość, wykonywania poleceń mających na celu dokumentowanie przebiegu dozoru oraz udzielania informacji koniecznych dla ustalenia, czy stosuje się on do wymagań nałożonych w postanowieniu sądu lub prokuratora.

 

Wskazać jednak należy, iż dozór Policji, jako środek zapobiegawczy należy uchylić lub zmienić, jeżeli ustaną przyczyny, wskutek których został on zastosowany, lub powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie albo zmianę.


Podejrzany, oskarżony oraz ich obrońca mogą w każdym czasie składać wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego. Po złożeniu przedmiotowego wniosku, o dalszym stosowaniu środka zapobiegawczego orzeka najpóźniej w ciągu 3 dni, prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia Sąd postanowieniem.

 

Istotnym jest, iż na przedmiotowe postanowienie oskarżonemu oraz jego obrońcy zażalenie przysługuje wtedy, gdy wniosek został złożony po upływie co najmniej 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia w przedmiocie środka zapobiegawczego.

 

W razie dalszych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości e-mail w celu umówienia spotkania w Kancelarii.

Adwokat w Chrzanowie – Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak prowadzi Kancelarię Adwokacką w Chrzanowie. W ramach prowadzonej działalności zajmuje się prowadzeniem spraw zwłaszcza na terenie województwa małopolskiego (m. in. Chrzanów, Trzebinia, Oświęcim, Chełmek, Kraków) oraz śląskiego (m. in. Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, czy Katowice). W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie odbyć się online.