Weronika Gawor-Pietrzak

Weronika Gawor-Pietrzak

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia stacjonarne ukończyła w 2015 r. uzyskując tytuł magistra prawa, z oceną bardzo dobrą na dyplomie. Pracę magisterską napisała w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod tytułem: „Przyjęcie i odrzucenie spadku uwagi de lege lata i de lege ferenda”... CZYTAJ WIĘCEJ

Prawo karne i prawo wykroczeń

Prawo karne i prawo wykroczeń

m. in.: sprawy karne, wykroczenia, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, błędy medyczne.

Czytaj więcej >

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

m. in. rozwód, separacja, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z małoletnim.

Czytaj więcej >

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

m. in. stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

Czytaj więcej >

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

m. in. odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do sądu administracyjnego.

Czytaj więcej >

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

m. in. przywrócenie do pracy, wcześniejsze emerytury.

Czytaj więcej >

Zasady współpracy

Zasady współpracy


W celu zapewnienia klientom najefektywniejszej pomocy prawnej, każdą sprawę dogłębnie analizuję, przed przyjęciem sprawy do prowadzenia. Czyniona przeze mnie analiza prawna, przeprowadzana jest w oparciu w szczególności o aktualne poglądy orzecznictwa i doktryny.

W swojej pracy kieruję się zwłaszcza tym, by relacje nawiązane przeze mnie z klientami, opierały się na zasadzie wzajemnego zaufania, poszanowania i bezpośredniości.


Zakres terytorialny


Jako osoba mobilna prowadzę przede wszystkim sprawy na terenie całego województwa Śląskiego (zwłaszcza Katowice, Jaworzno, Sosnowiec, Częstochowa). Zajmuję się ponadto sprawami miejscowo osadzonymi w województwie Małopolskim (zwłaszcza Kraków, Chrzanów)

Zapraszam do kontaktu


Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania, wyjaśnię szczegóły współpracy
oraz w szczególności ustalę satysfakcjonujące dla obu stron warunki realizacji umowy.

tel. 515-475-268

Porady prawne

Renta wyrównawcza

Renta wyrównawcza

Renta wyrównawcza inaczej renta uzupełniająca przysługuje poszkodowanemu na podstawie art. 444 § 2 k.c. m. in. w przypadku, w którym osoba pozostająca w stosunku pracy uległa wypadkowi, czy to przy...

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze jest instytucją prawa karnego przewidzianą w art. 387 k.p.k. Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku...

Nagrywanie rozprawy karnej

Nagrywanie rozprawy karnej

W wielu Sądach prowadzone rozprawy nadal nie są nagrywane. W takim przypadku strona postępowania, która chce mieć utrwalony przebieg rozprawy musi wystąpić z odpowiednim wnioskiem do Sądu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z...

Punkty karne

Punkty karne

Zgodnie z art. 130 ustawy Prawo o ruchu drogowym (który pomimo uchylenia nadal znajduje zastosowanie) za naruszenie przepisów ruchu drogowego przypisuje się określoną liczbę punktów karnych. Rejestr, w którym uwidacznia...

Czy małżonek, który dopuścił się zdrady zawsze zostanie uznany za winnego rozkładu pożycia?

Czy małżonek, który dopuścił się zdrady zawsze zostanie uznany za winnego rozkładu pożycia?

Sąd rozwiązując przez rozwód małżeństwo, orzeka który z małżonków jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego stron lub, czy oboje z małżonków są winni rozkładu pożycia. Przypomnieć należy, że Sąd orzeka rozwód...

Przebaczenie, a wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego

Przebaczenie, a wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego

Zdarza się, że jeden z małżonków nawiązał w czasie trwania związku małżeńskiego romans i dopuścił się zdrady. Jednak, nie zawsze fakt ten będzie powodował, iż rozwód pomiędzy małżonkami zostanie orzeczony...

Testament

Testament

Polski ustawodawca przewidział kilka rodzajów testamentów,. Najbardziej popularny nadal jest jednak testament sporządzony w formie aktu notarialnego bądź testament własnoręczny tzw. testament holograficzny. O ile sposób sporządzenia testamentu w formie...

Egzekwowanie kontaktów z dzieckiem

Egzekwowanie kontaktów z dzieckiem

Zdarza się, iż rodzic, który ma już ustalone kontakty z dzieckiem w postanowieniu wydanym przez Sąd lub ustalone w drodze ugody nadal nie może skutecznie widywać się z małoletnim z...

Ukrywanie zarobków, a alimenty

Ukrywanie zarobków, a alimenty

Nierzadko zdarza się, iż zobowiązany do alimentów ukrywa faktycznie uzyskiwane dochody bądź celowo je obniża, tak aby płacić niższe alimenty. Takie zachowanie zobowiązanego do alimentacji nie pozostaje jednak bez reakcji...