Porozumienie rodzicielskie

W wyroku rozwodowym poza rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie, Sąd rozstrzyga również o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem. Sąd orzeka, także w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Porozumienie rodzicielskiej jest zatem swoistą umową zawartą pomiędzy matką i ojcem dziecka. Promienienie stanowi plan wychowawczy, musi zostać zawarte na piśmie pomiędzy rodzicami. Porozumienie rodzicielskie, nie ma określonego wzoru, może być bardziej lub mniej szczegółowe, wszystko zależy od woli rodziców oraz realiów konkretnej sprawy.

Porozumienie rodzicielskie stanowiące plan wychowawczy ma zapobiegać konfliktowi rodziców w przyszłości. Powinno ono regulować sposób podejmowania decyzji we wszystkich istotnych sprawach dziecka, dotyczących władzy rodzicielskiej w zakresie wychowania, kierowania dzieckiem, troski o jego sytuację materialną i osobę dziecka.

Propozycje rodziców Sąd konfrontuje z wymaganiami wynikającymi z treści przepisów i poddaje ocenie zgodności z dobrem dziecka. Jeżeli Sąd dokonując przedmiotowej analizy wskaże, że propozycje rodziców są niezgodne z dobrem dziecka, nie zaakceptuje takiego planu wychowawczego.

Zatem, zatwierdzenie porozumienie rodzicielskiego przez Sąd nastąpi wyłącznie wtedy, gdy będzie ono zgodne z dobrem małoletniego dziecka oraz, gdy będzie możliwe jego wykonanie.