Rozwód, a wyrok zaoczny

Zdarza się, że pozwany nie bierze aktywnego udziału w postępowaniu w sprawie o rozwód. Często uważa, że jego bierna postawa skutecznie uniemożliwi żonie lub mężowi, który wystąpił do Sądu z pozwem o rozwód uzyskanie rozwiązania małżeństwa przez Sąd.

Jeżeli pozwany nie ustosunkuje się do treści pozwu, nie wniesie odpowiedzi na pozew o rozwód, to nie spowoduje to automatycznie, iż w sprawie tej nie zostanie orzeczony rozwód stron.

Zgodnie z art. 340 k.p.c. Sąd wyda wyrok zaoczny, jeżeli mimo niezłożenia odpowiedzi na pozew skierowano sprawę do rozpoznania na rozprawie, a pozwany nie stawił się na tę rozprawę, albo mimo stawienia się nie bierze w niej udziału.

Bez znaczenie pozostaje fakt, iż pozwany nie odbiera korespondencji z Sądu, jeżeli jest ona kierowana na właściwy adres pozwanego. Należy bowiem pamiętać, iż w przypadku podwójnej awizacji przesyłki zastosowanie znajdzie tzw. fikcja prawidłowego doręczenia.

Wyrok zaoczny nie zostanie wydany, gdy wniesiono pozew o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie. Orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie jest bowiem możliwe jedynie, na zgodny wniosek obojga małżonków.

Wydanie wyroku zaocznego jest niedopuszczalne, gdy pozwany zajął jakiekolwiek stanowisko procesowe w sprawie to jest np. złożył odpowiedź na pozew o rozwód bądź stawił się na rozprawie i oświadczył, iż wnosi o oddalenie powództwa.

Wyrok zaoczny w sprawie o rozwód wydany jest po przeprowadzeniu rozprawy. Odpis wyroku zaocznego, Sąd z urzędu doręcza zarówno powodowi, jak i pozwanemu. W terminie dwóch tygodni od otrzymania odpisu wyroku zaocznego, pozwany może złożyć sprzeciw. W przypadku skutecznego złożenia sprzeciwu do wyroku zaocznego przewodniczący zarządza doręczenie go powodowi i nadaje sprawie bieg.

 

Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak prowadzi Kancelarię Adwokacką w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 16/3 (budynek naprzeciwko Urzędu Skarbowego w Chrzanowie).

W razie dalszych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości e-mail w celu umówienia spotkania w Kancelarii. 

W ramach prowadzonej działalności zajmuje się udzielaniem porad prawnych oraz prowadzeniem spraw, w tym spraw o rozwód zwłaszcza na terenie województwa małopolskiego (m. in. Chrzanów, Trzebinia, Libiąż, Oświęcim, Chełmek, Kraków) oraz śląskiego (m. in. Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, czy Katowice). W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie odbyć się online.