Dowód z nagrania

Czy nagranie rozmowy może być dowodem w procesie karnym? Coraz częściej zdarza się, klienci wskazują, iż dysponują nagraniem, które chcieliby przedłożyć Sądowi, jako dowód. Oczywiście nagranie wykonane przez stronę kwalifikuje się jako dowód prywatny. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2016 r. sygn. akt III KK 127/16: „. Artykuł 19 i art. 19a ustawy z dnia 6…

Skrócenie czasu trwania środka karnego

W poprzednim artykule omówiłam katalog środków karnych, które wobec oskarżonego może orzec Sąd. Niektóre z tych środków mogą zostać orzeczone na kilka, kilkanaście lat, a inne nawet dożywotnio. Z doświadczenia wiem, że środki karne stanowią istotną dolegliwość dla skazanego. Klienci często pytają, czy istnieje możliwość skrócenia okresu, na który zostały one orzeczone wobec nich. Otóż zasadniczo, tak jednak z pewnymi…

Środki karne

Ustawodawca przewidział szeroki katalog środków karnych. Są to środki, które Sąd może, a w niektórych przypadkach musi orzec obok kary zasadniczej. Środki karne mają różnorodny charakter. Są to bowiem środki o charakterze represyjnym, kompensacyjnym, czy prewencyjnym. Środki karne mogą również zostać orzeczone m. in. przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego. Zgodnie z art. 37 k.k. do katalogu środków karnych należą: pozbawienie…

Rozłożenie grzywny na raty

Skazany po uprawomocnieniu się wyroku karnego, w którym wymierzono mu karę grzywny może wystąpić do Sądu z wnioskiem o rozłożenie grzywny na raty. Instytucję tę reguluje art. 49 k.k.w. Z wnioskiem o rozłożenie grzywny na raty, poza skazanym może wystąpić także jego obrońca. W piśmie tym należy umotywować dlaczego rozłożenie grzywny na raty jest uzasadnione, a zatem dlaczego natychmiastowe wykonanie…

Przedstawienie zarzutów podejrzanemu

Postępowanie przygotowawcze prowadzone zarówno w formie dochodzenia, jak i śledztwa składa się z dwóch etapów: postępowania in rem (postępowania w sprawie) oraz postępowania in personam (postępowania przeciwko osobie). Momentem granicznym pomiędzy tymi dwoma fazami postępowania stanowi właśnie przedstawienie zarzutów. W postępowaniu przygotowawczym prowadzonym w formie śledztwa przedstawienie zarzutów przybiera zawsze formę postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Ogłasza się je niezwłocznie podejrzanemu…

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze jest instytucją prawa karnego przewidzianą w art. 387 k.p.k. Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Z uprawnienia tego mogą jednak skorzystać wyłącznie oskarżeni, którym zarzucono popełnienie przestępstwa…

Nagrywanie rozprawy karnej

W wielu Sądach prowadzone rozprawy nadal nie są nagrywane. W takim przypadku strona postępowania, która chce mieć utrwalony przebieg rozprawy musi wystąpić z odpowiednim wnioskiem do Sądu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 358 k.p.k. jeżeli nie przemawia przeciw temu wzgląd na prawidłowość postępowania, Sąd na wniosek strony wyraża zgodę na utrwalenie przez nią przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.…

Punkty karne

Zgodnie z art. 130 ustawy Prawo o ruchu drogowym (który pomimo uchylenia nadal znajduje zastosowanie) za naruszenie przepisów ruchu drogowego przypisuje się określoną liczbę punktów karnych. Rejestr, w którym uwidacznia się przedmiotowe punkty prowadzi Policja. Za każde naruszenie wpisuje się od 0 do 10 punktów. W przypadku, w którym kierowca nie przyjmuje mandatu, punkty karne w liczbie odpowiadającej popełnionemu przez…

Blokada alkoholowa w samochodzie

Czy osoba wobec której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może prowadzić samochód? Po upływie połowy okresu na który orzeczono wobec sprawcy czynu zabronionego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, może on starać się o zamianę tego środka na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w tzw. „blokadę alkoholową”. W przypadku zaś gdy wobec kierowcy orzeczono dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów może od…