Warunkowe umorzenie postepowania karnego - na czym polega?

Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego? Zgodnie z art. 66 k.k. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w…

Obrońca w procesie karnym - obrona obligatoryjna

W postępowaniu karnym podejrzany i oskarżony mogą korzystać z pomocy obrońcy – adwokata lub radcy prawnego. Niewątpliwie dzięki skorzystaniu z pomocy obrońcy oskarżonemu prościej jest się bronić w postępowaniu karnym, czuje się on również pewniej przed Sądem. Nadto, obrońca reprezentuje interes oskarżonego, którego broni, czuwa nad właściwym przebiegiem procesu, przygotowuje linię obrony, składa wnioski dowodowe, zarzuty do opinii, czy też…

Kradzież z włamaniem

W poprzednich wpisach wyjaśniłam, kiedy sprawca kradzieży popełnia przestępstwo, a kiedy wykroczenie, natomiast w poniższym artykule wyjaśnię, czym różni się „zwykła kradzież” od kradzieży z włamaniem. Przestępstwo kradzieży popełnia ten, kto dokonuje zaboru cudzej rzeczy ruchomej. W typie podstawowym kradzieży sprawca podlega karze od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Kradzieży dokonuje również osoba dokonująca zaboru kary bankomatowej, energii,…

Subsydiarny akt oskarżenia

Po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego w 2019 r. droga do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia została dla pokrzywdzonego wydłużona. Pokrzywdzony może wcielić się w rolę oskarżyciela, a więc wnieść subsydiarny akt oskarżenia wyłącznie w przypadku popełnienia na jego szkodę przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, w razie powtórnego wydania postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego w wypadku, o którym…

Końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania przygotowawczego

Końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania przygotowawczego przeprowadza organ prowadzący to postępowanie w przypadku śledztwa - prokurator na wniosek podejrzanego lub jego obrońcy. Wniosek o przeprowadzenie końcowego zaznajomienia można złożyć do chwili wydania postanowienia o zamknięciu śledztwa, a w dochodzeniu do czasu sporządzenia aktu oskarżenia, wniosku o warunkowe umorzenie postępowania lub wniosku o skazanie bez rozprawy, o którym mowa w art.…

Oskarżony w postępowaniu przed Sądem - prawa oskarżonego

Rozprawa rozpoczyna się od wywołania sprawy, następnie przewodniczący (składu sędziowskiego, a przy składzie jednoosobowym- sędzia) sprawdza stawiennictwo stron i wezwanych na rozprawę osób np. świadków, czy biegłych. W przypadku pierwszej rozprawy oskarżyciel, a w przypadku jego nieobecności Sąd dokonuje zwięzłego przedstawienia zarzutów oskarżenia. Następnie, Sąd poucza oskarżonego obecnego na sali rozpraw o przysługujących mu uprawnieniach oraz zapytuje, czy oskarżony przyznaje…

Prawo do odmowy składania zeznań

Sąd rozpoczynając przesłuchanie świadka zapytuje go m. in. o imię, nazwisko, wiek, zajęcie, karalność za fałszywe zeznanie lub oskarżenie oraz stosunek do stron. Świadek zostaje pouczony o prawie odmowy odpowiedzi na pytania, jak również gdy świadek jest osobą najbliższą o prawie odmowy składania zeznań. Zgodnie z art. 182 k.p.k. osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić składania zeznań. Osobą najbliższą dla…

Obecność oskarżonego na rozprawie

Czy oskarżony musi być na rozprawie w Sądzie, czy jego obecność nie jest obowiązkowa? Zasadniczo obecność oskarżonego na rozprawie nie jest obowiązkowa, tzn. to od decyzji oskarżonego zależy czy weźmie udział w rozprawie. Sąd może jednak uznać obecność oskarżonego za obligatoryjną. Nadto, w niektórych przypadkach jak w sprawach o zbrodnie już ustawodawca uznał obecność oskarżonego na rozprawie za obligatoryjną. Zatem,…

Odpowiedzialność karna lekarza

Zawód lekarza jest niewątpliwie zawodem zaufania publicznego. Lekarz w zakresie wykonywania swojej pracy w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego. Jednak odpowiada on również za popełnione błędy medyczne (błędy diagnostyczne, błędy terapeutyczne, organizacyjne czy…