Istotne sprawy dziecka

Każdy z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielska ma prawo i obowiązek ją wykonywać. W niektórych jednak sprawach tzw. „istotnych sprawach dziecka” konieczne jest współdziałanie rodziców, którym przysługuje władza rodzicielska. W braku współdziałania rodziców, decyzje dotyczącą takiej sprawy może podjąć Sąd. Ustawodawca nie przewidział katalogu istotnych spraw dziecka. Doktryna i judykatura do takich spraw zaliczają jednak: wybór zawodu, sposobu leczenia, sposobu…

Kurator dla osoby niepełnosprawnej

Zdarzają się sytuacje, gdy w wyniku wypadku, czy innego nagłego zdarzenia, bądź choroby człowiek staje się osobą niepełnosprawną, która pomimo sprawności intelektualnej, potrzebuje pomocy w załatwianiu swoich spraw. W takiej sytuacji osoba ta może wystąpić do Sądu rodzinnego z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej. Poza samym zainteresowanym, z wnioskiem takim może również wystąpić organizacja pozarządowa, której do zadań…

Czy można cofnąć pozew o rozwód?

Czy pozew o rozwód można cofnąć? Zasadniczo tak, do czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Pozew rozwodowy można zatem cofnąć nawet po wydaniu wyroku przez Sąd I instancji, a zatem Sąd Okręgowy, a przed wydaniem wyroku przez Sąd II instancji bowiem po wydaniu wyroku przez Sąd II instancji staje się on od razu prawomocny. Wskazać jednak należy, iż w wielu przypadkach…

Rozdzielność majątkowa

Po zawarciu małżeństwa, pomiędzy małżonkami zasadniczo powstaje ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej. Każde z małżonków posiada swój majątek osobisty, a nadto posiadają oni majątek wspólny. Małżonkowie mogą jednak postanowić, iż w ich małżeństwie panować będzie inny ustój majątkowy, a to: rozdzielność majątkowa lub rozdzielność majątkowa z wyrównywaniem dorobków. Małżonkowie chcący aby w ich małżeństwie panował ustrój rozdzielności majątkowej mogą zawrzeć stosowną…

Majątek osobisty, a majątek wspólny małżonków

Po zawarciu związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej, chyba że małżonkowie zawarli umowę majątkową małżeńską. Po zawarciu małżeństwa zarówno mąż, jak i żona posiadają swój majątek osobisty, jak i majątek wspólny. Zatem, w ustroju wspólności ustawowej małżeńskiej występują: majątek wspólny, majątek osobisty kobiety i majątek osobisty mężczyzny. Właścicielem i zarządcą przedmiotów wchodzących w skład majątku osobistego danego…

Czy małżonek, który dopuścił się zdrady zawsze zostanie uznany za winnego rozkładu pożycia?

Sąd rozwiązując przez rozwód małżeństwo, orzeka który z małżonków jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego stron lub, czy oboje z małżonków są winni rozkładu pożycia. Przypomnieć należy, że Sąd orzeka rozwód bez zbadania winy wyłącznie na zgodne żądanie obojga małżonków. Zazwyczaj dopuszczenie się zdrady przez jednego z małżonków spowoduje, iż rozwód zostanie orzeczony z jego winy bądź też zostanie on uznany…

Przebaczenie, a wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego

Zdarza się, że jeden z małżonków nawiązał w czasie trwania związku małżeńskiego romans i dopuścił się zdrady. Jednak, nie zawsze fakt ten będzie powodował, iż rozwód pomiędzy małżonkami zostanie orzeczony przez Sąd z wyłącznej winy małżonka, który nawiązał romans. Niejednokrotnie bowiem małżonkowie pomimo zdrady drugiego z partnerów, podejmują wspólne pożycie, starają się ratować związek, a potem wybaczają zdradę. Pojęcia tzw.…

Egzekwowanie kontaktów z dzieckiem

Zdarza się, iż rodzic, który ma już ustalone kontakty z dzieckiem w postanowieniu wydanym przez Sąd lub ustalone w drodze ugody nadal nie może skutecznie widywać się z małoletnim z uwagi na postawę drugiego z rodziców. Matka przy której dziecko ma zazwyczaj ustalone miejsce pobytu może bowiem celowo utrudniać ojcu lub dziadkom kontakty z dzieckiem. Nie chodzi tutaj o sytuację,…

Ukrywanie zarobków, a alimenty

Nierzadko zdarza się, iż zobowiązany do alimentów ukrywa faktycznie uzyskiwane dochody bądź celowo je obniża, tak aby płacić niższe alimenty. Takie zachowanie zobowiązanego do alimentacji nie pozostaje jednak bez reakcji prawnej. Otóż, zgodnie z art. 136 k.r.o. jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła…