Zastępcza kara pozbawienia wolności

Po uprawomocnieniu się wyroku Sądu skazującego na karę grzywny sprawca często z różnych powodów uchyla się od jej wykonania. Nie należy jednak zapominać o zapłacie ani też bagatelizować orzeczonej kary grzywny. Wskazać bowiem należy, iż w przypadku, gdy egzekucja grzywny okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. Wtedy…

Kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem

Kara pozbawienia wolności jest jedną z katalogu kar wymienionych w art. 32 Kodeksu karnego. Wymierzenie przedmiotowej kary nie zawsze jednak jest równoznaczne z koniecznością odbycia jej w zakładzie karnym. Sąd uznając, iż oskarżony jest winny popełnienia zarzucanego mu w akcie oskarżenia czynu może bowiem wymierzyć karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby, popularnie nazywaną karą w…

Czyn ciągły

Czytając opis czynu zarzucanego oskarżonemu w akcie oskarżenia oraz jego kwalifikacje prawną często można spotkać się z wyrażeniem: „działając w ramach czynu ciągłego” lub po prostu z wymienieniem jako jednego z przepisów dotyczących kwalifikacji prawnej czynu art. 12 k.k. W artykule tym ustawodawca unormował tzw. czyn ciągły. Czyn ciągły stanowi dwa lub więcej zachowań sprawcy, podjętych w krótkich odstępach czasu…

Zarzuty w apelacji karnej

Apelacja karna od wyroku Sądu I instancji poza wymogami formalnymi pisma procesowego powinna zawierać: zakres zaskarżenia, zarzuty, wnioski oraz uzasadnienie. W Kodeksie postępowania karnego wymieniono następujące zarzuty, jakie można stawiać zaskarżanemu wyrokowi: zarzut obrazy prawa materialnego, w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu, zarzut obrazy przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w punkcie 1. chyba że pomimo błędnej…

Apelacja karna - jak napisać apelację?

Od nieprawomocnego wyroku Sądu I instancji stronom (oskarżonemu, obwinionemu, oskarżycielowi posiłkowemu, oskarżycielowi prywatnemu, ich przedstawicielom ustawowym, pełnomocnikom, obrońcy oraz prokuratorowi), a w przypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne wydanego na posiedzeniu także pokrzywdzonemu nie działającemu jako oskarżyciel posiłkowy przysługuje apelacja. Aby skutecznie wnieść apelację od wyroku karnego należy złożyć ją w ustawowym terminie. Termin ten wynosi 14 dni od chwili…

Kradzież- przestępstwo, czy wykroczenie?

Otóż jak to w prawie bywa kradzież cudzej rzeczy w zależności od konkretnego przypadku może stanowić albo przestępstwo albo wykroczenie. Kradzież rzeczy o wartości do 500 zł stanowi wykroczenie opisane w art. 119 k.w. Natomiast kradzież rzeczy o wartości powyżej 500 zł stanowi przestępstwo. Z kolei kradzież broni palnej, amunicji, materiałów lub przyrządów wybuchowych zawsze stanowi przestępstwo, niezależnie od ich…

Groźby karalne

Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Groźba może mieć postać ustną, pisemną, może również być wyrażona gestem. Sprawca ma grozić popełnieniem przestępstwa. Chodzi tutaj o jakiekolwiek przestępstwo. Nie wyczerpuje znamion czynu z…

Stalking - uporczywe nękanie

Stalkerem może być były partner, który po zakończeniu nieudanego związku nie może pogodzić się z rozstaniem i zaczyna prześladować byłego partnera jak również sąsiedzi pomiędzy, którymi powstał konflikt, czy współpracownicy. Stalking to nękanie, dręczenie drugiego człowieka, niedawanie mu spokoju, prześladowanie, czy szykanowanie. Nękanie to musi być uporczywe, co oznacza, że koniecznym jest aby trwało przez określony czas i było intensywne,…

Prawa zatrzymanego

Zatrzymany ma prawo do uzyskania natychmiastowej informacji o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu prawach. Prawa te to: Prawo do informacji o przyczynie zatrzymania i do bycia wysłuchanym. Prawo do skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Prawo do nawiązania kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym. Prawo do otrzymania odpisu protokołu zatrzymania. Prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli…