Alimenty po śmierci ojca dziecka, a alimenty od dziadków

Zdarzają się sytuacje, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz dziecka, najczęściej ojciec dziecka, umiera. Co dzieje się z obowiązkiem alimentacyjnym po śmierci osoby zobowiązanej do zapłaty? Wskazać należy, iż zobowiązanie do płacenia alimentów ma osobisty charakter, dlatego też…

Alimenty na dorosłe dziecko - jak długo trzeba płacić alimenty?

Rodzice zobowiązani są do przyczyniania się do utrzymania dzieci w stosunku do swoich możliwości majątkowych i zarobkowych. Jak długo należy płacić alimenty? Czy należy płacić alimenty na dorosłe dziecko, do kiedy? Klienci często zadają te pytania. Często rodzic – matka…

Koszty rozwodu - ile kosztuje rozwód?

Często podczas spotkania klienci pytają o koszty rozwodu. Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł, ponosi ją ten z małżonków, który występuje do Sądu z pozwem o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Strony postępowania rozwodowego muszą również liczyć się…

Podwyższenie alimentów

Alimenty na rzecz dziecka najczęściej płatne są do rąk rodzica pod którego pieczą pozostaje dziecko. Wraz z upływem czasu, po kliku latach od wydania przez Sąd wyroku zasądzającego alimenty na rzecz dziecka może się okazać, iż dotychczasowa kwota alimentów jest…

Alimenty na dziecko - od czego zależy ich wysokość?

Od czego zależna jest wysokość alimentów na rzecz dziecka? Obowiązek przyczyniania się do utrzymania dziecka spoczywa na obojgu rodziców. Każde z rodziców ponosi koszty utrzymania dziecka w stosunku do swoich możliwości zarobkowych i majątkowych, tak aby usprawiedliwione potrzeby małoletniego były…

Kontakty z dzieckiem - prawo i obowiązek rodziców

W wyroku rozwodowym Sąd orzeka o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem tego z rodziców, któremu władza rodzicielska została ograniczona lub przy którym dziecko nie ma stałego miejsca pobytu. Sąd może nie orzekać co do sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem wyłącznie…

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielska jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska albo któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. W przypadku, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, mającym osobne…

Paszport dla dziecka- czy potrzebna zgoda drugiego rodzica?

Zgodnie z art. 14 ustawy O dokumentach paszportowych do wyrobienia paszportu dla dziecka wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców. Co należy zrobić w sytuacji, gdy jeden z rodziców nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu dziecku? Kiedy zgoda drugiego z rodziców…

Ograniczenie władzy rodzicielskiej - co oznacza?

Coraz częściej zdarza się, iż dzieci wychowują się w niepełnych rodzinach. Rodzice rozwodzą się lub partnerzy rozstają się. Najczęściej ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców związane jest z rozwodem rodziców, orzeczeniem separacji. Sąd może także ograniczyć władzę rodzicielską jednego z…

Rozwód w Chrzanowie - właściwość Sądu

Pozew o rozwód składa się w Sądzie, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania…

Rozwód z orzeczeniem o winie, a praca jednego z małżonków

Czy świadczenie pracy przez jednego z małżonków w ponadprzeciętnym wymiarze czasu pracy może spowodować ustalenie przez Sąd, iż ponosi on winę za rozkład pożycia małżeńskiego? Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu zawartym w wyroku z dnia 1 lutego 2019…

Separacja, a rozwód

Przesłanki orzeczenia separacji są łagodniejsze niż przesłanki orzeczenia rozwodu. Aby orzec separację pomiędzy małżonkami musi nastąpić zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Z kolei do rozwiązania małżeństwa przez rozwód konieczne jest wystąpienie pomiędzy małżonkami trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. W odróżnieniu…

Rozwód, a przemoc ekonomiczna

Przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego stron mogą być różne zachowania i zaniedbania małżonków. Za winnego rozkładu pożycia może być uznany nie tylko małżonek, który dopuścił się zdrady, ale również w inny sposób zaniedbał obowiązki małżeńskie jak choćby poprzez stosowanie „przemocy ekonomicznej”…

Rozwód - zdrada, a pozory zdrady

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą nie tylko sama zdrada małżonka ale również stwarzanie pozorów zdrady stanowi naruszenie obowiązków małżeńskich. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 września 1999 r. sygn. II CKN 486/98: „Dochowanie wierności, która stosownie do art.…

Alimenty na rzecz dziecka

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacyjny rodzica względem dziecka nie ustaje zatem po…

Rozwód, a zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego

Każdy z małżonków w przypadku, gdy dojdzie do wniosku, iż z jakiś powodów nie chce spędzić reszty życia z mężem lub żoną zastanawia się, jakie warunki musi spełnić aby uzyskać rozwód. Poniżej postaram się krótko odpowiedzieć na kilka pytań, które…