Rozwód w Chrzanowie - właściwość Sądu

Pozew o rozwód składa się w Sądzie, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Zatem w przypadku małżonków zamieszkujących w…

Rozwód z orzeczeniem o winie, a praca jednego z małżonków

Czy świadczenie pracy przez jednego z małżonków w ponadprzeciętnym wymiarze czasu pracy może spowodować ustalenie przez Sąd, iż ponosi on winę za rozkład pożycia małżeńskiego? Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu zawartym w wyroku z dnia 1 lutego 2019 r. sygn. akt I ACa 342/18 :„W ocenie Sądu mając na względzie zasady doświadczenia życiowego za naturalne uznać należy, że…

Separacja, a rozwód

Przesłanki orzeczenia separacji są łagodniejsze niż przesłanki orzeczenia rozwodu. Aby orzec separację pomiędzy małżonkami musi nastąpić zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Z kolei do rozwiązania małżeństwa przez rozwód konieczne jest wystąpienie pomiędzy małżonkami trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. W odróżnieniu od rozwodu orzekanie separacji ograniczone jest tylko dwiema negatywnymi przesłankami: sprzecznością z dobrem wspólnych małoletnich dzieci oraz sprzecznością z zasadami…

Rozwód, a przemoc ekonomiczna

Przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego stron mogą być różne zachowania i zaniedbania małżonków. Za winnego rozkładu pożycia może być uznany nie tylko małżonek, który dopuścił się zdrady, ale również w inny sposób zaniedbał obowiązki małżeńskie jak choćby poprzez stosowanie „przemocy ekonomicznej” wobec drugiego z partnerów. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 2016 r., sygn. akt III…

Rozwód - zdrada, a pozory zdrady

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą nie tylko sama zdrada małżonka ale również stwarzanie pozorów zdrady stanowi naruszenie obowiązków małżeńskich. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 września 1999 r. sygn. II CKN 486/98: „Dochowanie wierności, która stosownie do art. 23 k.r.o. jest jednym z obowiązków każdego z małżonków, nie polega jedynie na utrzymywaniu stosunków płciowych przez małżonków tylko ze…

Alimenty na rzecz dziecka

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacyjny rodzica względem dziecka nie ustaje zatem po ukończeniu przez nie 18-go roku życia, o ile nadal pobiera ono naukę i nie jest się w stanie samodzielnie utrzymać.…

Rozwód, a zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego

Każdy z małżonków w przypadku, gdy dojdzie do wniosku, iż z jakiś powodów nie chce spędzić reszty życia z mężem lub żoną zastanawia się, jakie warunki musi spełnić aby uzyskać rozwód. Poniżej postaram się krótko odpowiedzieć na kilka pytań, które zadaje sobie każdy, kto chce uzyskać rozwód. Po pierwsze wyjaśnię jakie kryteria muszą spełnić osoby ubiegające się o rozwiązanie małżeństwa…