Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

Pracownik, który otrzymał od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę może w terminie 21 dni od jego otrzymania odwołać się od przedmiotowego wypowiedzenia do Sądu pracy.

Pracownik, któremu wypowiedziano umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony może domagać się uznania przez Sąd wypowiedzenia za bezskuteczne, a w przypadku gdy okres wypowiedzenia już minął może domagać się przywrócenia do pracy.

W przypadku wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, pracownik może także wystąpić z żądaniem odszkodowania, zamiast z roszczeniem o przywrócenie do pracy, czy też uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne. Wysokość odszkodowania, jakiego pracownik może się domagać, została określona wart. 471 k.p. Odszkodowanie zamiast przywrócenia do pracy, czy uznania wypowiedzenia za bezskuteczne może również być zasądzone z inicjatywy sądu. Sąd może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeśli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. Wtedy właśnie zasądza odszkodowanie.

Odszkodowanie, którego może domagać się pracownik przysługuje mu w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Zatem, najniższe odszkodowanie, którego może domagać się pracownik, któremu wypowiedziano umowę o pracę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia odpowiada jego trzymiesięcznemu wynagrodzeniu za pracę. Przyjmuje się, że pracownik może dochodzić odszkodowania będącego równowartością jego zarobków brutto, a nie netto.

Jeżeli natomiast pracodawca wypowiedział pracownikowi zatrudnionemu na okres próbny bądź określony umowę o pracę z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.

Odwołanie zostanie uwzględnione, jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, np. nie zawiera uzasadnienia. Pracownik może także kwestionować wskazane przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia mu stosunku pracy. Powody te powinny być bowiem ważne i rzeczywiste.

W razie dalszych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości e-mail w celu umówienia spotkania w Kancelarii.

Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak prowadzi Kancelarię Adwokacką w Chrzanowie. W ramach prowadzonej działalności zajmuje się prowadzeniem spraw zwłaszcza na terenie województwa małopolskiego (m. in. Chrzanów, Trzebinia, Oświęcim, Chełmek, Kraków) oraz śląskiego (m. in. Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, czy Katowice). W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie odbyć się online.