Wypowiedzenie zmieniające

Poza rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzeniem umowy o pracę ustawodawca przewidział także instytucję tzw. wypowiedzenia zmieniającego, czyli wypowiedzenia warunków pracy lub płacy.

Pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi dotychczasowe warunki pracy lub płacy składając przedmiotowe oświadczenia na piśmie. Wypowiedzenie zmieniające składa się z dwóch elementów: wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę i złożonej przez niego propozycji nowych warunków dalszego zatrudnienia pracownika. Pismo takie powinno zawierać uzasadnienie przyczyn, w związku z wystąpieniem których pracodawca chce dokonać zmiany warunków zatrudnienia pracownika oraz pouczenie, w tym pouczenie o możliwości odwołania się przez pracownika do Sądu pracy.

Pracodawca powinien także w wypowiedzeniu zmieniającym poinformować pracownika, iż jeżeli nie wyraża zgody na zaproponowane mu warunki pracy lub płacy, może odmówić na piśmie ich przyjęcia przed upływem połowy okresy wypowiedzenia. W przypadku, gdy pracownik nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Jednak istotnym jest, iż pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Uważa się, że przez wypowiedzenie zmieniające, co do zasady dotychczasowe warunki zatrudnienia ulegają pogorszeniu, a nie polepszeniu. Zatem,gdy pracodawca chce podwyższyć pracownikowi wynagrodzenie za pracę, nie musi tego dokonywać poprzez przekazanie pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego.

Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest jednak wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.