Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia zarówno z winy pracownika, jak i bez winy pracownika.

W art. 52 Kodeksu pracy, ustawodawca uregulował przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

Do przyczyn tych należą:

 

  • ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,

  • popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

  • zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

     

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

Najczęściej przyczyną rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika jest ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Uważa się, że naruszenie to musi wynikać z winy pracownika bądź też można przypisać mu rażące niedbalstwo. Ciężkie naruszenie obowiązków będzie stanowiło m. in. samowolne opuszczenie przez pracownika miejsca pracy przed zakończeniem godzin pracy – bez usprawiedliwionej przyczyny i bez uzyskania zgody przełożonego. Natomiast konieczność udania się pracownika do lekarza z powodu złego samopoczucia, potwierdzonego następnie zwolnieniem od pracy z powodu choroby, może wykluczać winę pracownika, chociaż samowolne opuszczenie pracy bez zgody przełożonego było bezprawne.

Innymi takimi przyczynami są: nietrzeźwość pracownika, niewykonanie polecenia, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia oraz zakłócenie porządku w miejscu pracy, czy przywłaszczenie mienia pracodawcy.

Konsekwencją rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia jest natychmiastowe ustanie stosunku pracy. Pracownik nie zgadzający się z otrzymanym od pracodawcy dokumentem w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy, może się od niego odwołać do Sądu pracy. Pracownik w przedmiotowym odwołaniu może domagać się przywrócenia go do pracy albo odszkodowania. Pracownikowi, który został przywrócony do pracy, przysługuje także wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc. Natomiast jeżeli Sąd uzna, iż pracodawca rozwiązał niesłusznie umowę o pracę z: pracownikiem, któremu brakuje mniej niż 4 lata do emerytury,  pracownicą w ciąży lub w trakcie urlopu macierzyńskiego, pracownikiem–ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, a później przywrócił go do pracy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy.

 

W razie dalszych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości e-mail w celu umówienia spotkania w Kancelarii.

Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak prowadzi Kancelarię Adwokacką w Chrzanowie. W ramach prowadzonej działalności zajmuje się prowadzeniem spraw zwłaszcza na terenie województwa małopolskiego (m. in. Chrzanów, Trzebinia, Oświęcim, Chełmek, Kraków) oraz śląskiego (m. in. Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, czy Katowice). W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie odbyć się online.