Testament

Polski ustawodawca przewidział kilka rodzajów testamentów,. Najbardziej popularny nadal jest jednak testament sporządzony w formie aktu notarialnego bądź testament własnoręczny tzw. testament holograficzny. O ile sposób sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego, u notariusza nie stanowi problemu, bowiem nad jego formą czuwa notariusz, to sporządzenie testamentu własnoręcznego może nastręczyć testatorowi (osobie sporządzającej testament) sporo problemów.

Aby testament własnoręczny mógł zostać uznany za skuteczny i ważny istotnym jest aby cały został sporządzony, a więc napisany przez osobę, która chce rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Testament taki poza datą, w której został sporządzony i treścią musi zawierać podpis testatora. Tak więc, testament własnoręczny nie może zostać spisany przez jakąkolwiek osobę trzecią, inną niż testator, a jedynie podpisany własnoręcznie przez osobę, która rozporządza swoim majątkiem. Nie będzie także skuteczny testament mający postać wydruku komputerowego, jedynie podpisany własnoręcznie przez testatora.

Z treści testamentu musi wynikać kogo, osoba go sporządzająca powołuje do spodku po sobie tj, kto ma po niej dziedziczyć. Często zdarza się, iż osoby starsze szczegółowo wymieniają w testamencie swój majątek, co wcale nie jest konieczne. Sformułowanie takie może bowiem zostać uznane nie za testament, ale zapis, w którym testator przekazuje wskazanej w testamencie osobie wyłącznie wymienione w tym dokumencie przedmioty należące do jego majątku. Jeżeli jednak, przedmioty te wyczerpują prawie cały majątek spadkowy, osoba na rzecz, której testator dokonał zapisu uznawana jest za spadkobiercę powołanego do całego spadku.

Niezwykle istotnym jest, iż polskie prawo nie dopuszcza tzw. testamentów wspólnych, które zostają sporządzone przez więcej niż jednego testatora np. wspólny testament małżonków. Dokumenty takie są nieważne. Kto może sporządzić testament, a kto nie? Skutecznego pod względem prawnym testamentu nie może sporządzić osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, a więc osoba która co do zasady nie ukończyła 18go roku życia, czy osoba ubezwłasnowolniona.

To, czy testament zawiera datę, ma natomiast jedynie znaczenie w przypadku wątpliwości, co do zdolności spadkobiercy do jego sporządzenia, czy też wtedy, gdy testator zostawił po sobie więcej niż jeden testament.

W razie dalszych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości e-mail w celu umówienia spotkania w Kancelarii.

 Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak prowadzi Kancelarię Adwokacką w Chrzanowie. W ramach prowadzonej działalności zajmuje się prowadzeniem spraw zwłaszcza na terenie województwa małopolskiego (m. in. Chrzanów, Trzebinia, Oświęcim, Chełmek, Kraków) oraz śląskiego (m. in. Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, czy Katowice). W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie odbyć się online.