Przekroczenie 24 punktów, a utrata prawa jazdy

Zgodnie z przepisami ustawy O kierujących pojazdami przekroczenie przez kierującego liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego nie powoduje automatycznego zatrzymania prawa jazdy. Sytuacja nie jest jednak tak prosta jak mogłoby się wydawać...

W takim przypadku starosta w oparciu o dane otrzymane z systemu CEPiK, powinien wysłać kierującego na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jak również kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Osoba skierowana na kurs reedukacyjny, obowiązana jest do: odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu, przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu oraz uiszczenia opłaty ewidencyjnej (do dnia dostarczenia zaświadczenia). Odnosząc się do obowiązku poddania się badaniu psychologicznemu, kierujący obowiązany jest do poddania się badaniu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu, jak również uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

W obecnym stanie prawnym zgodnie z art. 99 ustawy o Kierujących pojazdami dopiero nieprzedstawienie zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego jest podstawą do zatrzymania prawa jazdy.

Zgodnie z art. 136 ustawy Prawo o ruchu drogowym w przypadku kolejnego przekroczenia 24 punktów karnych przez kierującego w terminie 5 lat po odbyciu kursu reedukacyjnego stanowi podstawę do zatrzymania prawa jazdy przez funkcjonariuszy Policji.

Nadto, prawo jazdy zostanie także zatrzymane przez Policję, gdy kierujący pojazdem w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczy liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

W praktyce, natomiast tryb postępowania z kierowcami, którzy przekroczyli liczbę 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego nie uległ zmianie wskutek dalszego nie wdrożenia rozwiązań technicznych w Centralnej Ewidencji Kierowców. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy zmieniającej starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem w przypadku przekroczenia liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 4.

"Wymaga podkreślenia, że przepis art. 130 został uchylony z dniem 4 czerwca 2018 r. ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, jednak znajduje on zastosowanie w rozpatrywanej sprawie. Bowiem w myśl art. 16 z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw przepis art. 130 Prawa o ruchu drogowym w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych o naruszeniach wcześniej z zamieszczanych w ewidencji prowadzonej na podstawie tego przepisu. Według ust. 2 art. 16, minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie."(tak wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2020 r. sygn. III SA/Gd 301/20).

Do chwili obecnej termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych o naruszeniach nie został określony, wobec czego ewidencja wskazana w art. 130 Prawa o ruchu drogowym pozostaje aktualna.

Zatem, w praktyce wskutek dalszego nie wydania przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikatu określającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie danych, stosuje się przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu dotychczasowym, a więc starosta nadal wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, choć obowiązuje również art. 99 ustawy O kierujących pojazdami który w przypadku przekroczenia przez kierowcę 24 punktów karnych przewiduje wysłanie go na kurs reedukacyjny, a nie zatrzymanie prawa jazdy.

 Jeżeli jednak zdarzenia polegające na naruszeniu przepisów ruchu drogowego, skutkujące przekroczeniem 24 punktów, miały miejsce pomiędzy 19 stycznia 2013 r. a 18 maja 2015 r., a to w okresie, gdy przepisy prawa nie przewidywały sankcji w postaci zatrzymania prawa jazdy nie ma podstaw do zatrzymania prawa jazdy.