Zatrzymanie prawa jazdy, przekroczenie prędkości o ponad 50 km

 

Zgodnie z art. 135 ustawy Prawo o ruchu drogowym Policja zatrzymuje prawo jazdy w przypadku przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h przez kierującego pojazdem na obszarze zabudowanym. Jednak to nie wszystkie konsekwencje przekroczenia dozwolonej prędkości.

Osoba taka popełnia bowiem także wykroczenie opisane w art. 92a k.w.. Wykroczenie to popełnia bowiem ten kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonej ustawą lub znakiem drogowym, podlega on karze grzywny.

W przedmiotowej sytuacji Policja zatrzymuje kierującemu pojazdem za pokwitowaniem dokument prawa jazdy oraz przesyła go do właściwego starosty. Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 4 Ustawy o kierujących pojazdami starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Decyzji tez nadany zostaje rygor natychmiastowej wykonalności – począwszy od dnia zatrzymania dokutemu.

W przypadku, gdy kierujący pojazdem oświadczy, iż nie posiada przy sobie dokumentu prawa jazdy, Policja przekazuje informację, o ukaraniu mandatem karnym sprawcy wykroczenia – staroście. Starosta natomiast na podstawie tej informacji wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy oraz wzywa kierującego do zwrotu prawa jazdy (decyzja ta również ma rygor natychmiastowej wykonalności).

Zgodnie z wyrokiem WSA w Łodzi z dnia 17 maja 2017 r. Sygn. akt III SA/Łd 223/17: „Złożenie przez kierowcę oświadczenia o nieposiadaniu prawa jazdy lub nieokazanie go policjantowi nie może powodować zwolnienia go od administracyjnoprawnych skutków zachowania naruszającego przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Również w przypadku niezatrzymania prawa jazdy ze względu na nieokazanie go przez kierowcę, Policja zobowiązana jest poinformować starostę (prezydenta miasta) o zaistniałej sytuacji. Decyzja taka może być również wydana w sytuacji, gdy przy zatrzymaniu przez policjanta kierujący nie okaże prawa jazdy. Nieokazanie prawa jazdy podczas kontroli wpływa jedynie na sposób obliczenia okresu zatrzymania prawa jazdy, który zgodnie z art. 102 ust. 1e u.k.p. biegnie w takim wypadku od daty zwrotu dokumentu do organu właściwego”.

Policja zatrzymując prawo jazdy wydaje kierującemu pojazdem pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, które uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania.

W przypadku, gdy osoba, wobec której starosta wydał decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, nadal kieruje pojazdem w okresie jego zatrzymania, starosta wyda decyzję administracyjną przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy. Jeżeli kierowca pomimo to nadal prowadzi pojazd, starosta wydaje decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.