Kontakty z dzieckiem - prawo i obowiązek rodziców

W wyroku rozwodowym Sąd orzeka o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem tego z rodziców, któremu władza rodzicielska została ograniczona lub przy którym dziecko nie ma stałego miejsca pobytu.

Sąd może nie orzekać co do sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem wyłącznie na zgodny wniosek rodziców. Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest nie tylko prawem ale i obowiązkiem rodzica. Kontakty z dzieckiem są niezależne od przysługującej rodzicowi władzy rodzicielskiej. Spotykać się z dzieckiem może więc również rodzic któremu ograniczono władzę rodzicielską, a także rodzic, którego pozbawiono władzy rodzicielskiej.

Sąd określi kontakty z dzieckiem na podstawie zgodnego porozumienia wychowawczego rodziców, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. W przypadku braku porozumienia rodziców, Sąd określi sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Orzeczenie to powinno być jak najbardziej szczegółowe. Zatem, powinno zawierać określenie dni kontaktów, ich godziny, czy zawierać wskazanie czy kontakty odbywają się w miejscu zamieszkania dziecka, czy też poza nim. Na sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem wpływ ma więź dziecka z rodzicem, a także wiek dziecka.

Wraz z upływem czasu można wystąpić z wnioskiem o zmianę sposobu uregulowania kontaktów z dzieckiem do Sądu rodzinnego.

W ramach prowadzonej Kancelarii sporządzam w imieniu klienta wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, jak również odpowiedź na wniosek o uregulowanie kontaktów oraz reprezentuję klientów w przedmiotowych postępowaniach przed Sądem.