Miejsce zamieszkania dziecka i zmiana miejsca zamieszkania po rozwodzie

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielska jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska albo któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. W przypadku, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, mającym osobne miejsca zamieszkania miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.

W wyroku rozwodowym Sąd orzeka co do władzy rodzicielskiej przysługującej rodzicom. Sąd może pozostawić wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom lub też powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielska drugiego z rodziców bądź też pozbawić rodzica wykonywania władzy rodzicielskiej.

Treść wyroku rozwodowego ma znaczenie dla późniejszej zmiany miejsca zamieszkania dziecka. W przypadku, gdy władza rodzicielska została pozostawiona obojgu z rodziców, a to z rodziców u którego dziecko stale przebywa chce przeprowadzić się do innej odległej miejscowości, powinien on uzyskać zgodę drugiego z rodziców na zmianę miejsca zamieszkania dziecka. W przypadku, gdy ten z rodziców, u którego dziecko nie mieszka nie wyraża zgody na jego przeprowadzkę, rodzic chcący wyprowadzić się wraz z dzieckiem powinien wystąpić do Sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na dokonanie tej czynności tj. zmianę miejsca zamieszkania. Podejmowanie decyzji w przedmiocie miejsca zamieszkania dziecka stanowi bowiem decyzję w istotnych sprawach dotyczących dziecka.

W przypadku gdy Sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej rodzicowi, który chce się wyprowadzić, a drugi z rodziców posiada ograniczoną władzę rodzicielską to ważną kwestią jest, by orzeczenie Sądu w przedmiocie władzy rodzicielskiej  szczegółowo określało jakie prawa i obowiązki posiada rodzic, któremu została ograniczona władza rodzicielska. W przypadku, gdy z sentencji wyroku rozwodowego nie wynika, iż rodzic mający ograniczoną władzę rodzicielską ma prawo do współdecydowania o zmianie miejsca zamieszkania dziecka to rodzic, któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej, może decydować o tej kwestii samodzielnie.