Ograniczenie władzy rodzicielskiej - co oznacza?

Coraz częściej zdarza się, iż dzieci wychowują się w niepełnych rodzinach. Rodzice rozwodzą się lub partnerzy rozstają się.

Najczęściej ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców związane jest z rozwodem rodziców, orzeczeniem separacji. Sąd może także ograniczyć władzę rodzicielską jednego z rodziców w przypadku, gdy żyją oni „w rozłączeniu”, a będzie to zgodne z dobrem małoletniego. Samo pozostawanie w rozłączeniu przez rodziców nie wystarcza zatem do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców bowiem sposób wykonywania władzy rodzicielskiej powinien zostać określony wówczas, gdy istnieje co do tego spór pomiędzy rodzicami. Harmonijne wykonywanie władzy rodzicielskiej pomimo rozłączenia rodziców wskazuje na brak potrzeby ingerencji sądu opiekuńczego., a zatem brak potrzeby ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z nich.

W takim przypadku Sąd może jednak pozostawić wykonywanie władzy rodzicielskiej obydwojgu rodziców – gdy przedstawią na piśmie zgodne porozumienie rodzicielskie. Sąd może także powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

Rodzic posiadający ograniczoną władzę rodzicielską może współdecydować z drugim rodzicem tzw. rodzicem wiodącym (rodzicem z którym zamieszkuje dziecko i któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej) w istotnych sprawach dotyczących życia małoletniego.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie ma wpływu na kontakty z dzieckiem. Informację o tym, czym są istotne sprawy dotyczące życia małoletniego dziecka przedstawię w kolejnym artykule.

Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym. W przypadku, gdy pomiędzy rodzicami nie toczy się postępowanie o rozwód, rodzic wiodący może wystąpić z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców do sądu rodzinnego.

W ramach prowadzonej Kancelarii zajmuję się sporządzaniem wniosków o ograniczenie władzy rodzicielskiej, a także o pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz reprezentacją klientów w przedmiotowych postępowaniach przed Sądem.