Alimenty na dziecko - od czego zależy ich wysokość?

Od czego zależna jest wysokość alimentów na rzecz dziecka? Obowiązek przyczyniania się do utrzymania dziecka spoczywa na obojgu rodziców. Każde z rodziców ponosi koszty utrzymania dziecka w stosunku do swoich możliwości zarobkowych i majątkowych, tak aby usprawiedliwione potrzeby małoletniego były zaspokojone.

Pojęcie możliwości zarobkowych i majątkowych nie zawsze jest tożsame z faktycznie otrzymywanymi przez rodzica dochodami, wynagrodzeniem za pracę. Chodzi bowiem o zarobki, które zobowiązany do alimentów mógłby uzyskać wykorzystując swoje zdolności, wykształcenie, znajomość języków obcych, odbyte kursy i szkolenia. Zatem jest to pewna „hipotetyczna kwota”, którą zobowiązany do świadczenia alimentacyjnego mógłby zarobić pracując np. w wyuczonym zawodzie, a której nie uzyskuje z przyczyn przez siebie zawinionych (np. lenistwo, chęć dokuczenie dziecku i jego matce).

Z kolei możliwościami majątkowymi określa się majątek, który posiada rodzić zobowiązany do zapłaty alimentów. Może się bowiem okazać, iż osoba ta posiada liczny zgromadzony majątek (np. akcje, nieruchomości, ruchomości) który mógłby zostać przeznaczony na utrzymanie dziecka.

W pozwie o alimenty na rzecz dziecka, jak również w postępowaniu przed Sądem należy złożyć stosowne wnioski dowodowe mające na celu wykazanie faktycznych możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentów pozwanego – ojca lub matki dziecka.

Uzyskania alimentów od zobowiązanego do tego świadczenie nie uniemożliwia praca „na czarno” tego ostatniego, czy przedstawienie zaświadczenia z zaniżoną kwotą uzyskiwanych zarobków. W takiej sytuacji należy po prostu wykazać, iż pozwany faktycznie uzyskuje dochody w wyższej wysokości.