Paszport dla dziecka- czy potrzebna zgoda drugiego rodzica?

Zgodnie z art. 14 ustawy O dokumentach paszportowych do wyrobienia paszportu dla dziecka wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców. Co należy zrobić w sytuacji, gdy jeden z rodziców nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu dziecku? Kiedy zgoda drugiego z rodziców na wyrobienie paszportu nie jest potrzebna?

Zgoda obojga rodziców na wyrobienie paszportu dla dziecka nie jest potrzebna, gdy jeden z rodziców nie żyje lub przysługująca mu władza rodzicielska została ograniczona lub też rodzic ten został pozbawiony władzy rodzicielskiej.

W przypadku, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodziców, a jeden z nich nie wyraża zgody na wyrobienie dziecku paszportu można:

  • wystąpić do Sądu rodzinnego z wnioskiem o ograniczenie temu rodzicowi władzy rodzicielskiej lub jej pozbawienie (gdy zachodzą ku temu przesłanki),

  • wystąpić do Sądu rodzinnego z wnioskiem o wyrażenie zgody na wyrobienie dziecku paszportu.

 

Wskazać należy, iż prawomocne orzeczenie Sądu rodzinnego zastępuje zgodę rodzica na wyrobienie paszportu. Na uwagę zasługuje fakt, iż w praktyce często pomimo ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, drugie z nich nie może samodzielnie uzyskać paszportu dla dziecka. Zależy to od organu paszportowego oraz treści orzeczenia Sądu w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Niejednokrotnie bowiem Sądy ograniczając jednemu z rodziców władzę rodzicielską poprzestają jedynie na stwierdzeniu w sentencji orzeczenia: „ograniczając władze rodzicielską drugiego z rodziców do prawa współdecydowania o istotnych sprawach dotyczących dziecka”. Wśród owych istotnych spraw dziecka są jednak wyjazdy zagraniczne. Dlatego też, ważnym jest aby składając wniosek o ograniczenia władzy rodzicielskiej możliwie szczegółowo sformułować żądanie, wskazując wyjątki w przypadku których rodzic, którego ograniczenia praw rodzicielskich żądamy nie będzie miał prawa współdecydowania o istotnych sprawach dziecka (jak np. wyrobienie paszportu).

W ramach prowadzonej Kancelarii zajmuję się reprezentacją klientów oraz sporządzeniem pozwów oraz wniosków w tym: wniosków o ograniczenie władzy rodzicielskiej i pozbawienie władzy rodzicielskiej.