Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

 

Rodzice odrzucając spadek po bliskiej zmarłej osobie powinni zdawać sobie sprawę z tego, iż w większości przypadków do dziedziczenia po zmarłym w ich miejsce wejdą ich dzieci.

Jeżeli dzieci te są już pełnoletnie to w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o powołaniu do spadku po danym spadkodawcy, mogą przed Sądem spadku lub notariuszem złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Za małoletnich, którzy nie ukończyli jeszcze 18-go roku życia oświadczenia spadkowe może złożyć przedstawiciel ustawowy, a więc najczęściej rodzic. Jednak rodzic przed złożeniem oświadczenia  o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego, musi uzyskać zgodę Sądu rodzinnego na czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka - a więc zgodę na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka. Zatem, rodzic powinien najpierw wystąpić do Sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego z wnioskiem o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w jego imieniu, a następnie po wydaniu przez Sąd postanowienia w tym przedmiocie i po jego uprawomocnieniu się, złożyć w imieniu dziecka oświadczenie o odrzuceniu spadku przed Sądem spadku lub przed notariuszem.

Istotnym jest, iż na dokonanie tych czynności rodzic ma zaledwie pół roku od chwili, gdy sam złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku po spadkodawcy, wtedy bowiem zazwyczaj przedstawiciel ustawowy dowiaduje się, iż do spadku po zmarłym powołane zostało jego dziecko.

Rodzice często niepokoją się, czy uda im się dopełnić wszystkich formalności i złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego w terminie 6 miesięcy od chwili dowiedzenia się o powołaniu małoletniego do spadku.  Jednak w Sądach rodzinnych wnioski o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego rozpoznawane są w miarę szybko, a więc jeżeli rodzic nie zwlekał kilka miesięcy z podjęciem czynności zmierzających do odrzucenia spadku w imieniu małoletniego nie powinno być z tym problemu.

Co jednak w sytuacji, gdy rodzic podjął czynności zmierzające do odrzucenia spadku w imieniu małoletniego po upływie już kilku miesięcy ale przed  upływem 6 miesięcy od dowiedzenia się o powołaniu małoletniego do spadku?

 

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2018 r., sygn. akt III CZP 102/17: ”Termin przewidziany w art. 1015 § 1 k.c. nie może się skończyć przed prawomocnym zakończeniem postępowania o zezwolenie na złożenie przez małoletniego spadkobiercę oświadczenia o odrzuceniu spadku. Po prawomocnym zakończeniu tego postępowania oświadczenie małoletniego powinno być złożone niezwłocznie, chyba że termin ten jeszcze nie upłynął.” Zatem, przyjąć należy, że Sąd Najwyższy  wywiódł koncepcję o przedłużeniu terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego, ale tylko w niezbędnym zakresie. Dlatego też uważa się, iż  termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przez rodziców w imieniu dziecka nie może upłynąć przed prawomocnym zakończeniem postępowania o zezwolenie na złożenie oświadczenia w tym przedmiocie przez Sąd rodzinny.       Istotnym jest jednak, że w przypadku gdy postępowanie przed Sądem rodzinnym zakończyło się już po upływie sześciomiesięcznego terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego, to oświadczenie o odrzucenie spadku przez rodzica w imieniu małoletniego powinno zostać złożone niezwłocznie po zakończeniu postępowania przed Sądem rodzinnym.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych moimi usługami do kontaktu telefonicznego lub za pomocą wiadomości e-mail. Na pewno uda nam się ustalić dogodny termin spotkania w Kancelarii w Chrzanowie.