Koszty rozwodu

 

Często podczas spotkania klienci pytają o koszty rozwodu. Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł, ponosi ją ten z małżonków, który występuje do Sądu z pozwem o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.

Strony postępowania rozwodowego muszą również liczyć się z dodatkowymi kosztami w zależności od przeprowadzonych w toku procesu dowodów (np. w przypadku dowodu z opinii biegłego).

Zasadą jest, iż koszty procesu cywilnego ponosi strona przegrywająca. Dlatego też, małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, na żądanie małżonka niewinnego będzie musiał zwrócić mu koszty postępowania.

W przypadku rozwiązania małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie małżonków, połowa z wniesionej przez powoda opłaty od pozwu tj. kwota 300 zł zostanie powodowi zwrócona przez Sąd. Pozwany zostanie natomiast zobowiązany do zwrotu powodowi kwoty 150 zł. Inne koszty procesu zostaną rozdzielone pomiędzy stronami po połowie.

Osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych ze względu na złą sytuację materialną może złożyć wraz z pozwem wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub części. W takim przypadku do pozwu należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Sąd wyda postanowienie w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych. Gdy poniesienie ciężarów finansowych procesu nie będzie prowadzić do uszczerbku koniecznego utrzymania siebie i rodziny, wniosek zostanie oddalony, natomiast strona, która z nim wystąpiła wezwana do uiszczenia opłaty. Należy mieć jednak na uwadze, iż zwolnienie z kosztów sądowych nie jest tożsame ze zwolnieniem od zwrotu kosztów pełnomocnika procesowego drugiej strony.

Do kosztów postępowania rozwodowego należy także doliczyć koszty ustanowienia pełnomocnika procesowego, gdy strona reprezentowana jest przez adwokata lub radcę prawnego. Koszty takie zostają ustalone indywidualnie z klientem. Osoby, których stan majątkowy uniemożliwia skorzystanie z pomocy pełnomocnika z wyboru mogą ubiegać się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.